Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


När han sedan morgonen gick in till staden igen, blev han hungrig. Och han fick se ett fikonträd vid vägen, gick han fram till det, men fann intet därpå, utom allenast löv. sade han till det: »Aldrig någonsin mer skall frukt växa digOch strax förtorkades fikonträdet.

Magnus flydde med avsky och fasa från klockstapeln och gömde ansiktet i Algot Brynjulvssons kläder. Små flockar av getherdar och vallkullor började nu också samlas de andra höjderna. I början stodo de bondblyga och försagda. Togo de ett par steg framåt, stannade de strax igen, dumma och främmande för varann.

Hon föll tillbaka i sängen och skiftade färg våldsamt, att Valentine förskräckt kom springande till. Min Gud, Monsieur Louis, ni tar ju livet av henne. Hämta doktorn... hon måste åderlåtas igen, strax... Och pigan knuffade honom nästan med våld ut genom dörren.

En afton strax efter sutto de tu inne i Axels rum och pratade, det vill säga herr Axel talade och Mari hörde mest . De hade ett fotografialbum framför sig och betraktade porträtt, och bland dem fäste sig flickan huvudsakligen vid sin väns syster. Och hur hon vände bladen kom hon alltid tillbaka till henne.

Gällde det att särskildt framhålla något af bokens stycken, blefve det visst Albulas källa . Albula är en liten flod. Vi veta, att den verkliga alpmänniskan har sin specialitet, och vi minnas historien om honom som samlade bergstoppar: han klängde upp högsta spetsen och knackade lös en bit ur den. Friherrinnan Cedercreutz samlar flodkällor. Hon tar sig fram till flodernas ursprung i gletschern, hon vandrar uppåt långs deras lopp, studerar i detalj deras utveckling genom flodens, åns, bäckens och rännilens olika faser, med ett ord: hon att säga botaniserar dem. Vägen till Albulas källa går genom en ladugård. Här varsnar hon ett anslag som förbjuder tillträdet. Inskriften Aphthae epizootica säger henne strax, att det är fråga om den smittosamma mul- och klöfsjukan. En landtpolis dyker upp och skänker genom sin närvaro eftertryck åt förbudet. Författarinnan blir »full af tantaluskval». Men hvad skall hon göra? »Det var kanske ändå inte rådligt att trotsa förbudet, femtio francs var en rätt stor summa, och det kunde hända, att jag skulle ytterligare ledsamheter». Efter att i någon mån ha åberopat också sin finländska »känsla af respekt för lag och rätt» afstår författarinnan för denna gång. Men hon ger sig inte. Tio dagar senare griper hon sig åter saken an. Denna gång tyckes respekten för lag och rätt ha lagt sig litet, och den energiska damen står i begrepp att »kvista af» genom det förbjudna området. Dock, i

Farbror Ella gick upp loftet strax eftermiddagen, förklarade en liten flicka, som i spiseln stod och slickade gröten från slefven, och der klädde han sig och tvättade sotet utaf. Sedan gick han och tog en stor tulpan i trädgården, och med den gick han in i Toimilas hage, men hvart han se'n tog af, det vet jag inte, för jag måste rensa potatesåkern och hann inte efter längre.

Strax med ett vredgadt skall mot den raske Mattias de sprungo, Djärfve och färdige snart att bita den främmande skytten, Hade ej Petrus i hast tilltalt dem och hotat med käppen; Men de hörde hans röst och sågo hans lyftade skidkäpp, Tego de stilla och kröpo, med smidigt viftande svansar, Ödmjukt nära hans knän och smekte den gamle bekante.

stranden står en trilla med en svart märr före, och strax äro de uppe i staden och stanna handelsmannens gård, der det också är bondqvarter. Det luktar sill och svagdricka inne gården, och väntan blir olidlig. Han gråter en skur till. Ändtligen kommer Herr Lindén en bondvagn förande resesakerna, och efter många handtryckningar och små glas reser man ur staden.

Sven och Johanna och deras barn infunno sig strax därefter, aftonmåltiden framsattes, och Adolf kände liksom ett nytt liv i kretsen av dessa enkla, glada och lyckliga människor.

trädde en spetälsk man fram och föll ned för honom och sade: »Herre, vill du, kan du göra mig ren räckte han ut handen och rörde vid honom och sade: »Jag vill; bliv renOch strax blev han ren från sin spetälska.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar