Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och att nu livet skall vara satans grymt, att vi bägge inte får vara tillsammans, det är kanske bara rätt åt oss, det är rätt därför att mannen med glasögonen finns, därför att vi velat korsa en annan människas lycka av omtanke för vår egen. Lycka?

Jag var trött och förplågad. Icke ett vänligt ord, icke ett tecken till, att vi någon gång stått hvarandra nära. Min syster frågade mig häromdagen, hur många flammor jag hade. Tio, svarade jag. Nej, du har minst aderton! Dubbelt många som muserna! Hon har kanske rätt i alla fall. Jag tycker själf, det börjar bli för många. Det var en förfärlig natt som följde.

Kanske måste han ut att fiska, ro omkring till bönder och skärkarlar att tigga ihop sitt tionde, ett skålpund smör här, en fjärding strömming där, några pund hos den, och måste han köpa ko, hålla piga, gräva i trädgården och aldrig mer spela orgel om vardagarne.

En recensent, erinrar jag mig, beundrade den underbart klara blicken i naturens hjerta, det, liksom af en hemlig sympati med naturens vetenskap, divinerande sinnet, och anmärkte att det måtte varit ett verk af den bortgångnes sednaste dagar, kanske redan själen kände en närmare frändskap med anden i naturen.

Ack, din fader hatar mig, och han har skäl därtill ... Nej, jag skall visa, att han icke hatar dig. Jag vill omtala för honom vårt möte, och det skall icke dröja länge, innan han uppsöker dig och återför dig till det bo, från vilket du flög bort. När får jag återse dig? Snart och hädanefter ofta, Karmides. Kanske i morgon? Jag vet det icke. Jag vill tala med min fader.

Någon gång sökte man inleda en sådan med honom, men när han blef svaret skyldig, tystnade äfven angriparen snart nog. Följden häraf blef, att väl knappast någon, den der mycket rört sig det literära området, i hög grad som han fått vara fredad för kritikastrar. Härtill förhjelpte honom kanske äfven hans synbara anspråkslöshet.

Hans rock! Vem har han fått rocken av kanske? Käring för en sån där leksill, som inte har något att komma med... Tig! röt Carlsson, träffad i den allra ömtåligaste punkten, eljes svarar jag som sanningen är!

Och om du också tio gånger skvallrar för henne om äpplet, bryr jag mig inte om det." Det lilla fina ansiktet såg sorgset ut. "Hvarför skulle jag göra din mor bedröfvad, Johannes?" sade hon. "Du vet ju, att Gud i alla fall ser allting, eller vet du inte det?" Johannes såg fortfarande mycket ond ut. "Du har kanske mycket ondt, du stackars gosse mer än jag kanhända?" sade hon deltagande.

Finns det något surrogat för julen, ropar en ung man med hån i rösten. Ge mig ett kilo att ta hem till familjen! Eller ha kanske jobbarna köpt upp det med! Surrogat för julen, tänker författaren, det är ingen dum idé. Man skulle kunna göra en julberättelse det. I själva verket är julberättelsen ett surrogat för julen.

Hvad Mc Kinleybillen angår, är jag kanske den man i Förenta staterna, som har största rättigheten att klaga öfver den, emedan den nedsatt tullen järn och stål med 20, 25 och 30 procent; och jag hoppas min angripare icke misstycker, att jag ber underrätta honom om att jag icke precis ogillar denna nedsättning, att som amerikansk fabrikant ämnar jag fortfarande strida mot utlänningen för den inhemska marknaden, äfven med de lägre tullar, som billen fixerar för vår produkt, och att jag icke är vän af tullskydd utöfver den punkt, som tillåter amerikanarna att sin egen marknad täfla med utlänningen.