Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ett par dussin tallar och några aspar utgjorde hela växtligheten, och i deras skugga stack ett magert gräs upp. Stugan var egentligen en större sjöbod, som lappades med vrakgods efter hand den föll ihop, och i en jordkula invid underhölls en ko och ett får. Kon föddes med grässtråna under tallarna och mossan bergknallarna, fåret av asparnes sorgfälligt samlade löv.

Och Mose sade till menigheten: »Detta är vad HERREN har bjudit mig att göraOch Mose förde fram Aron och hans söner och tvådde dem med vatten. Och han satte livklädnaden honom och omgjordade honom med bältet och klädde honom kåpan och satte honom efoden och omgjordade honom med efodens skärp och fäste därmed ihop alltsammans honom.

"Och sedan hviska de oafbrutet med hvarandra." "De sätta ihop historier, naturligtvis. Det är just hvad sådana der pläga sysselsätta sig med." Nymark skrattade ironiskt. Men om en stund lemnade han Alma hos några bekanta och gick öfver till herrarnas sida, ty han hade elaka aningar. Främmande masker skockade sig omkring Alma.

Dessutom hade hon en sparbanksbok med 60 mark. Patron bad honom skynda till den sjuka, hon hade visst inte långt qvar. Inspektören tog sig söndagskläderna och gick. Land och vatten var i vinterdrägt, skatorna hoppade taken, det var lugnt och grått och snötunga moln hängde lågt ned. Torparbacken tycktes honom som om den krumpit ihop och blifvit ännu gråare än förr.

Annars är det nog troligt, att han hade afslöjat det, som han ansåg vara humbug i saken. När han tillfrisknat, var det allaredan för sent. »Att ihop pängar skräpsade han, »det är alls ingen konst. Men kommer man med något riktigt, sitta de fast som i bergGrufingeniören och generalen

Himlen är grå i färgen och hänger lågt. Mörka skyar jaga hvarandra i feberaktig strid för tillvaron: lefvande väsen, vexlande former. De slitas i sär och byltas ihop och stormen piskar dem fram; de svepa kring masttopparne, trasas sönder i flakor och svinna hän i luften.

När brevet var slutat, vek herr Lundstedt det i fyra delar, fäste ihop det med munlack och bar det i kryddbon, glad i hågen som om han betalat en skuld, kvitterat en räkning, vilken han icke mera behövde tänka .

Redan i juli tog man av skällorna korna, som gingo i skogen, och den första augusti fick inte pigan ropa ihop kräken. Och anordnade pastorn saltsleken, högg aspruskor och satte i korsvägar. Sista söndan i juli gav han från predikstolen en lindrig varning mot bullrande besök i sin skog, och sedan gjorde han polisvakt själv efter smultrongummor och blåbärspojkar.

Riddar Bengt och herr Gudmund menade, att de unga voro bestämda för varandra. Båda voro de enda barnen, och egendomarne lågo , som om de borde slås ihop. Och fru Elfrida var av samma tanke, överenskommo fäderna, att Erland och Helena skulle om några år varda äkta makar. Ännu voro de skygga i varandras sällskap. Men allt har sin tid. Kärleken sin.

Hon började fram och tillbaka golvet stampade en smula för att hålla värme i sina stackars våta, förfrusna fötter. Till slut kunde hon ej uthärda längre, klockan var ej mer än tre kvart tolv, hon kröp ihop i den stora stolen vid kaminen, tog skor och strumpor av och drog fötterna upp under sina kjolar.

Dagens Ord

isbelagda

Andra Tittar