Andrée uppsteg som bekant den 11 juli 1897 från Danskön och har sedan dess jämte sina kamrater varit försvunnen. Af de tillvaratagna flytbojarna blir det sannolikt, att ballongen, sedan den först gått i nordnordostlig riktning till ungefär 82° n. br., tagit kosan mot ostsydost och gått söder om Frans Josefs land, hvarpå den nedfallit i hafvet någonstädes sydost eller öster om detta.

Hvad skall blifva af minnets Morven, Af högt tonande strängarnas land, Om dess drottar hvarandra Bryta neder med giftfylldt agg? En vinna till brud Oihonna, Äga systern af morgonens sky. Jorden blommar af tärnor, Gränslöst vid för de andras val. Upp, vi söke i frid den gamle, Som i tornet förnöter sin dag. Blinde kungen, vår fader, Han slita vår tvist en gång."

Ekan blev emellertid fastgjord vid broändan och urlastningen började. Seglet rullades råt, masten togs ur, och stagen virades med tågnålarne omkring. Tjärtunnan trullades i land, och byttor, krus, korgar, knyten lågo snart bron. Carlsson tittade sig omkring i halvskymningen och såg idel nya och ovanliga ting.

Rundqvist och Norman hade långt håll upptäckt undsättningsflottiljen och tänt glädjeeldar stranden. Och när båtarne lade till, visade de mera nyfikenhet än rörelse, ty livsfara hade de aldrig varit i. Inte länge man har land under sig! menade Rundqvist. Som dagen var kort, började upptagningen av ekan genast, och strax därpå draggningen efter kistan.

Och till försvar ej höjas spjut, ej dragas Af kämpahänder svärd från länd; Men folk och förstar af en skräck betagas Utöfver dem af Gudi sänd. Sig Ammon skyl i dolda klyftors nästen, Och Kedars hyddor öde stå, Och uppå sjelfva Karraks klippe-fästen Med bäfvan Moabs vakter .

Men bakom honom kommo flera brynjeklädda ryttare, först två och två men sedan i sådant antal, att jarlen bestört utropade: Vem i Sveriges land har ett sådant följe!

Kort förut hade en liten båt lagt till vid kajens huvudtrappa nedanför de två marmorlejonen, som prydde hamntorget, och Karmides, som kom från Krysanteus' lantgård, stigit i land därstädes. Vi veta, att han tillbragt aftonen i Hermiones sällskap med en lustrodd längs den med sommarens yppiga prakt smyckade havsstranden.

Riktig våg, riktiga vikter, riktig efa, riktigt hin-mått skolen I hava. Jag är HERREN, eder Gud, som har fört eder ut ur Egyptens land. skolen I nu hålla alla mina stadgar och alla mina rätter och göra efter dem. Jag är HERREN.

Dessa voro Sems söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder, efter deras folk. Dessa voro Noas söners släkter, efter deras ättföljd, i deras folk. Och från dem hava folken efter floden utbrett sig jorden. Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade enahanda sätt. Men när de bröto upp och drogo österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där.

Vakta med din stav ditt folk, din arvedels hjord, att den får hava sin avskilda boning i skogen Karmel; låt den i bet i Basan och i Gilead, likasom under forna dagar. Ja, likasom i de dagar du drog ut ur Egyptens land skall jag låta dem se underbara ting. Hedningarna skola se det och komma skam med all sin makt. De skola nödgas lägga handen munnen, deras öron skola vara bedövade.