Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och spelte han den fugan han utförde sista aftonen efter examen, och samma rysningar av vördnad för sin egen storhet och makt intogo honom nu som , och fötterna arbetade obefintliga pedaler, händerna togo oktaven, där tonen fattades, och drogo ut stämmor, där inga funnos. När han tröttnat spelet, gick han ut i stränderna, helst de yttre, som vette åt havet.

De åter, som stodo längre bort planen, ropade: ur vägen! Vi vill se dem! Knuffa ihop dem! Låt dem pussas! Karlarna drogo sig tillbaka och Casimir Brut och fru Olga stodo allena, sida vid sida framför den svarta porten. Smäleken var stor och fullkomnad. Och Spillebodaren pekade den vita lilla frun och utropade: Si där står hon i skökoklädnad, listig.

de nu voro vid Jebus och dagen var långt framliden, sade tjänaren till sin herre: »Kom, låt oss taga in i denna jebuséstad och stanna där över nattenMen hans herre svarade honom: »Vi skola icke taga in i en främmande stad, där inga israeliter bo; låt oss draga vidare, fram till GibeaOch han sade ytterligare till sin tjänare: »Kom, låt oss försöka hinna fram till en av orterna här och stanna över natten i Gibea eller Rama drogo de vidare; och när de voro invid Gibea i Benjamin, gick solen ned.

upptändes HERRENS vrede mot Israels barn. Och Josua sände från Jeriko några män åstad till Ai, som ligger vid Bet-Aven, öster om Betel, och sade till dem: »Dragen ditupp och bespejen landet drogo männen upp och bespejade Ai.

Och tron hans profeter, skolen I bliva lyckosammaOch sedan han hade rådfört sig med folket, ställde han upp män som skulle sjunga till HERRENS ära och lova honom i helig skrud, under det att de drogo ut framför den väpnade hären; de skulle sjunga: »Tacken HERREN, ty hans nåd varar evinnerligenOch just som de begynte med sången och lovet, lät HERREN ett angrepp ske bakifrån Ammons barn och Moab och folket ifrån Seirs bergsbygd, dem som hade kommit mot Juda; och de blevo slagna.

Men när filistéerna hörde att David hade blivit smord till konung över Israel, drogo de allasammans upp för att fånga David. När David hörde detta, drog han ned till borgen. Och sedan filistéerna hade kommit fram, spridde de sig i Refaimsdalen. frågade David HERREN: »Skall jag draga upp mot filistéerna?

HERREN, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, och till honom skall du hålla dig, och vid hans namn skall du svärja. Han är ditt lov, och han din Gud, som har gjort med dig de stora och underbara gärningar som du med egna ögon har sett. Sjuttio personer voro dina fäder, som drogo ned till Egypten, men nu har HERREN, din Gud, gjort dig talrik såsom himmelens stjärnor.

Hon kände ej igen henne och helsade ej; vände sig bort och fortsatte sitt samtal med den främmande herrn. Maris läppar drogo sig till ett sorgset småleende. Hvem skulle förr en gång hafva trott, att lilla Helena det sättet skulle förbi henne. Hur goda vänner de voro !

Och han sade till dem: »Följen efter mig, ty HERREN har givit edra fiender, moabiterna, i eder hand drogo de efter honom längre ned och besatte vadställena över Jordan för moabiterna och läto ingen komma över. Där slogo de moabiterna, vid pass tio tusen man, allasammans ansenligt och tappert folk; icke en enda kom undan. blev Moab kuvat under Israels hand.

Och när Sidkia, Juda konung, med allt sitt krigsfolk fick se dem, flydde de och drogo om natten ut ur staden, den väg som ledde till den kungliga trädgården, genom porten mellan de båda murarna; och han tog vägen bort åt Hedmarken till. Men kaldéernas här förföljde dem och de hunno upp Sidkia Jeriko hedmarker.

Andra Tittar