Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ditt namn är oss nära; man förtäljer dina under. »Om jag än bidar min tid, dömer jag dock rätt. Om än jorden är i upplösning med alla som bo därpå, håller dock jag dess pelare stadigaSela. Jag säger till de övermodiga: »Varen icke övermodiga», och till de ogudaktiga: »Upphöjen ej hornetJa, upphöjen icke högt edert horn, talen ej hårdnackat vad fräckt är.

Der ha vi det. Den nedriga uslingen! Han var öfverflyglad. »Bevisa framgent genom dina handlingar att du ej uppfattar sanningen illa som du hittills gjort. Tänk att vara fördragsam ...» Styfmodern! »... att med kärlek och mildhet öfverse medmenniskors fel och brister ...» Nej , det ville han icke!

Ja, han vårdar sig om folken; folkets heliga äro alla under din hand. De ligga vid din fot, de hämta upp av dina ord. Mose gav åt oss en lag, en arvedel for Jakobs menighet. Och Jesurun fick en konung, när folkets hövdingar församlades, Israels stammar allasammans.» » Ruben leva och icke ; dock blive hans män en ringa hop.

Stig upp Libanon och ropa, häv upp din röst i Basan, och ropa från Abarim, ty alla dina älskare äro krossade. Jag talade till dig, när det gick dig väl, men du sade: »Jag vill icke höraSådan har din väg varit allt ifrån din ungdom, att du icke har velat höra min röst. Alla dina herdar skola nu en stormvind till sin herde, och dina älskare måste i fångenskap.

Till alla dina offer skall du offra salt. Men om du vill bära fram åt HERREN ett spisoffer av förstlingsfrukter, skall du såsom ett sådant spisoffer av dina förstlingsfrukter böra fram ax, rostade vid eld, sönderstötta, av grönskuren säd. Och du skall gjuta olja därpå och lägga rökelse därpå. Det är ett spisoffer.

Och han föll ned sina knän inför Israels hela församling, och uträckte sina händer mot himmelen och sade: »HERRE, Israels Gud, ingen gud är dig lik, i himmelen eller jorden, du som håller förbund och bevarar nåd mot dina tjänare, när de vandra inför dig av allt sitt hjärta, du som har hållit vad du lovade din tjänare David, min fader; ty vad du med din mun lovade, det fullbordade du med din hand, som nu har skett.

Knappt fick Kadi detta bref om händer, När han samlar alla sina svater Och bereder sig till färd till bruden Och tar med sig den begärda slöjan. Lyckligt hunno de furstinnans boning, Lyckligt följde hon dem ut från denna; Men när Hassans hus de nådde, sågo Barnen uppifrån sin mor och ropte: "Kom, ack, kom till dina barn tillbaka, Ät med oss ditt bröd i egna salar!"

Den bit du har ätit måste du utspy, och dina vänliga ord har du förspillt. Tala icke för en dåres öron, ty han föraktar vad klokt du säger. Flytta icke ett gammalt råmärke, och gör icke intrång de faderlösas åkrar. Ty deras bördeman är stark; han skall utföra deras sak mot dig. Vänd ditt hjärta till tuktan och dina öron till de ord som giva kunskap.

Därför, o konung, du låta mitt råd täckas dig: gör dig fri ifrån dina synder genom att göra gott, och ifrån dina missgärningar genom att öva barmhärtighet mot de fattiga, om till äventyrs din lycka kunde bliva beståndandeAllt detta drabbade också konung Nebukadnessar.

När du är i nöd och allt detta vederfares dig, i kommande dagar, skall du vända åter till HERREN, din Gud, och höra hans röst. Ty HERREN, din Gud, är en barmhärtig Gud. Han skall icke förgäta eller fördärva dig; han skall icke förgäta det förbund han har ingått med dina fäder och med ed bekräftat.

Dagens Ord

törnande

Andra Tittar