Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Åh, de skulle gjort hvad som hälst blott för nöjet att tillbringa en afton i sällskap med Agnes. Man beslöt begifva sig af klockan åtta, för att hinna fram innan solnedgången. Antti och jag skildes något tidigare från sällskapet. Jag måste genast taga barnen i min vård, kläda af dem och lägga dem till sängs.

Han var nämligen klar att upp till sin mäklare, och landgångsriggen var splitt språngande ny; köpt i Cardiff sista resan. »God aften, kapten Broman», sade norrmannen och räckte fram sin näve till hälsning. »Det var fanden vad de ser lykkelig ud. Har det hänt Dem noget

Detta skulle nu ej inverkat vänskapen mellan de båda, om ej arrendatorn redan förut tyckt sig märka att små fördelar tillföllo Höjer dem han ej skulle ha haft, men nu när någon pekade det, stack det i ögonen.

Gud förlåte mina synder, tog Rundqvist om samma ton, men nu står jag inte ut längre, utan jag får lov att och se efter vad de ha för sig. I detsamma kommer Carlsson med gumman ut i förstudörren och medför den sökta härven.

"Ack, hvad den dagen flyr!" Säga de andra nu. Jag: "Hvad den långsamma är! O, att den ville fly! Kommer ej kvällen snart, Kommer ej nattens ro?" Jag blickar tärnornas skara, Jag spanar och spanar beständigt; Den skönaste ville jag välja Och sviktar dock ständigt i valet. Den ena har klarare ögon, Den andra har friskare kinder, Den tredje har fullare läppar, Den fjärde har varmare hjärta.

Det var icke många som verkligen ångrade sina penningar den aftonen. Allra minst de referenter, som händelsevis varit tillstädes. Innan fjerde aktens slut uppkallades alla tidningsmän till direktörens loge. Med tårar i sina ljusblå ögon och vridande händerna i förtviflan bad och besvor han dem om tystnad... Det var endast med svårighet han lyckades i sina öfvertalanden.

Ty jag önskar, att deras hjärtan skola hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus; ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Detta säger jag, för att ingen skall bedraga eder med skenfagert tal.

Antalet av de brännoffersdjur som församlingen förde fram var sjuttio tjurar, ett hundra vädurar och två hundra lamm, alla dessa till brännoffer åt HERREN. Och tackoffren utgjordes av sex hundra tjurar och tre tusen djur av småboskapen.

Och om de fråga dig: »Vart skola vi ?», skall du svara dem: säger HERREN: I pestens våld den som hör pesten till, i svärdets våld den som hör svärdet till, i hungerns våld den som hör hungern till, i fångenskapens våld den som hör fångenskapen till.

Usling skrek han långt håll, hvad har du gjort, sade jag dig inte att du skulle hugga andra sidan potatislandet, och nu har du egenmäktigt gått och ställt till det här? Peltonen krökte föraktligt sin läpp, när han svarade: Patron bad mig klart och tydligt hugga ned just de här.