Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Jämförd med de andra kamraterna såg hon svag och sjuklig ut, och, egendomligt nog, var hon den grunden mycket eftersökt av bondpojkarne. Hon hade även antagit ett sätt av värdighet, som höll avstånd, och ansågs som öns skönhet. Bondsonen hade fästat sig vid henne och oaktat han var den fulaste och hade simplare figur än drängarne, ja var rent stygg, höll sig Mari till honom.

Förutom denna politiska regionalism ha vi också en litterär regionalism af fredligare slag, ett motstycke till andra länders hembygdskonst.

Men evighetens tidsålder skall begynna med ett nytt: "Det är gjordt," 21:6, af ännu större betydelse. Med "det första," som har "gått till ända," 21:4, menas nog de 7000 åren. Gud vare lof, att dessa icke utgjorde det hela, nej icke en gång det förra, utan endast "det första," visande oss, att ett andra, ett tredje, ett fjerde o.s.v. skall komma, hvarom mera i nästa kapitel. Tidsåldrarna.

Ty vi hava hört huru HERREN lät vattnet i Röda havet torka ut framför eder, när I drogen ut ur Egypten, och vad I haven gjort med amoréernas konungar, de två andra sidan Jordan, Sihon och Og, huru I gåven dem till spillo. vi hörde detta, blevo våra hjärtan förfärade, och numera har ingen mod att stå eder emot; ty HERREN, eder Gud, är Gud, uppe i himmelen och nere jorden.

Jussi och de andra männen bedyrade heligt de kunde, att hon inte var att lita och att hon säkert ännu denna qväll sutte med Uutila och språkade. Ella tog himmel och jord till vittne, att hon åtminstone vore en kysk och dygdig qvinna, som inte utan prest skulle tåla en mans kyss.

I denna hans åsikt instämde äfven de andra gosssarne, och till sist kommo de öfverens om att flickorna fingo vara blommor bäst de ville, men för dem låg målet högre. Omväxlande med lek och allvar gingo några terminer, till dess den dagen randades, de små skolkamraterna fingo flytta upp i "storskolan". Men till deras stora sorg lämnade nu Greta den lilla vänkretsen.

Och dess förhus låg utåt den yttre förgården, och dess murpelare voro prydda med palmer; och uppgången därtill utgjordes av åtta trappsteg. Sedan förde han mig till den inre förgårdens östra sida och mätte porten där; den var lika stor som de andra. Och dess vaktkamrar, murpelare och förhus voro lika stora som de andra, och fönster funnos den och dess förhus runt omkring.

Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: »Låten frälsa eder från detta vrånga släkteDe som togo emot hans ort läto döpa sig; och ökades församlingen den dagen med vid pass tre tusen personer. Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

En häftig sorg över människornas ondska hade bemäktigat sig hans känsliga själ; krossade förhoppningar, mörka tvivel sin kallelse som skald, tanken föräldrarnes sorg, vännernas hån, detta sista kanske mest, gjorde honom djupt olycklig. Han kände en viss demokratisk känsla vakna i sitt aristokratiska sinne och han längtade efter att tala vid en tidningsskrivare. Andra akten är slut.

Det ena lammet skall du offra om morgonen, och det andra lammet skall du offra vid aftontiden, och till det första lammet en tiondedels efa fint mjöl, begjutet med en fjärdedels hin olja av stötta oliver, och såsom drickoffer en fjärdedels hin vin.