Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Haven icke edert sinne vänt till vad högt är, utan hållen eder till det som är ringa. Hållen icke eder själva för kloka. Vedergällen ingen med ont för ont. Vinnläggen eder om vad gott är inför var man. Hållen frid med alla människor, om möjligt är, och mycket som eder beror.

Den siste skalden hade skurit halsen av sig för att undgå hånet, ingen beklagade den vilsefördes öde, utan fastmer kunde icke hans biograf underlåta att kasta ett lätt löje över hans personlighet. Dessutom hade hela tiden antagit en praktisk riktning, vilken även hade sitt direkta inflytande studentlivet; man kände att man reste till Uppsala för att ta en examen och icke för att studera.

Den rikedom han har slukat måste han utspy; av Gud drives den ut ur hans buk. Ja, huggormsgift kommer han att dricka, av etterormens tunga bliver han dräpt. Ingen bäck får vederkvicka hans syn, ingen ström med flöden av honung och gräddmjölk. Sitt fördärv måste han återbära, han får ej njuta därav; hans fröjd svarar ej mot den rikedom han har vunnit.

Om ännu många år äro kvar, skall han såsom lösen för sig betala en motsvarande del av det penningbelopp som han köptes för. Om däremot allenast år återstå till jubelåret, skall han räkna efter detta, sig till godo, och betala lösen för sig efter antalet av sina år. Såsom en daglönare som är lejd för år skall man behandla honom ingen inför dina ögon med hårdhet bruka sin makt över honom.

Jesus, straffa mig nu. Jag ber dig, straffa mig nu! Jag vill inte vara en bedragare. Jag vill inte ljuga. Om du inte kan frälsa mig, straffa mig, straffa mig hårt, men nu, nu! Jag ber dig, Jesus! Men det hjälpte ej. Svetten stod i pärlor hans panna. Men hans ögon voro torra och heta. Var han verkligen förtappad? Var det för sent? Fanns det ingen räddning?

Hade du inte fått alla de många barnen, ...» »Kära Anderson, inte ä' det värdt att klaga för det, Gud lägger inte en värre än man ska ha. Men sant ä' det, Lisa kom för tidigt och ä' klen. Hon ä' ett öfverloppsbarn, lite som hon kan göra; och tjänst kan hon väl aldrig . Fast snäll ä' hon. Det är ynkligt god hon ä'. Unnar sig ingen mat för att di andra ska .

skola alla dina uppätare nu bliva uppätna, och alla dina ovänner skola allasammans i fångenskap; dina skövlare skola varda skövlade, och alla dina plundrare skall jag lämna till plundring. Ty jag vill hela dina sår och läka dig från de slag du har fått, säger HERREN, man nu kallar dig »den fördrivna», »det Sion som ingen frågar efter».

Om det bland salongspassagerarna funnits någon mansperson av yngre och ogift slag, hade en sådan förmodligen haft tid att tycka synd om det stackars fruntimret fördäcket, som blivit skilt från sin moster; åtminstone hade han utgrundat hur hon såg ut; och frågat efter hennes namn. Denna gång fanns det bland det bättre folket Yngve Frey ingen dylik mansperson.

För Sem Benelli spelar problemet som sådant ingen roll. Idéerna äro honom ganska likgiltiga. I

Vem förkunnade detta förut, att vi fingo veta det, eller i förväg, att vi kunde säga: »Du hade rätt»? Ingen fanns, som förkunnade det, ingen, som lät oss höra det, ingen, som hörde eder tala därom. Jag är den förste, som säger till Sion: »Se, se där äro de», den förste, som bringar Jerusalem detta glädjens budskap.