Han hade ursprungligen bestämt dem för synagogan i Aten; men nu hade en äregirigare tanke uppstigit i hans själ. Han ville skänka dem till det nya templet, och han fruktade blott, att deras avskrivares ringa anseende bland de skriftlärde skulle göra honom ovärdig en sådan ära. Det var emellertid ingalunda Baruks avsikt att en längre tid stanna i Jerusalem, än mindre att bosätta sig där.

Eller de aderton som dödades, när tornet i Siloam föll dem, menen I att de voro mer brottsliga än alla andra människor som bo i Jerusalem? Nej, säger jag eder; men om I icke gören bättring, skolen I alla sammalunda förgåsOch han framställde denna liknelse: »En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård; och han kom och sökte frukt därpå, men fann ingen.

Snart skall du gyllne gator vandra Bröder, systrar återse hvarandra Där, i Herrens stad, Jerusalem. Sångargossen. Med teckning. Hur sorglös och hurtig han vandrar omkring I världsstadens brokiga vimmel Och sjunger sin visa och ber om en slant Och gläds åt den soliga himmel. Om Bella Italia sjunger han , Där solen jämt skiner och himlen är blå.

Och Faraos här hade dragit ut från Egypten; och när kaldéerna, som belägrade Jerusalem, hade fått höra ryktet därom, hade de dragit sig tillbaka från Jerusalem.

Fyrtio år voro nu förlidna, Absalom en gång sade till konungen: »Låt mig begiva mig till Hebron för att där infria det löfte som jag har gjort åt HERREN. Ty din tjänare gjorde ett löfte, när jag bodde i Gesur i Aram; jag sade: 'Om HERREN låter mig komma tillbaka till Jerusalem, vill jag hålla en gudstjänst åt HERRENKonungen sade till honom: » i frid stod han upp och begav sig till Hebron.

Men icke endast det, utan dessa 2,520 åren äro, genom turkarnas eröfring af Jerusalem, den grekiska patriarken Sophonius, som tillika var stadens guvernör, måste lemna dess nycklar åt Omar, delade uti två skarpt afmätta lika halfvor af 1,260 år hvardera , ty det babyloniska väldet varade 89 år, det medo-persiska 200 år, det greko-macedoniska 305 år och det romerska öfver Palestina 666 år.

Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN, sedan konung Sidkia hade slutit ett förbund med allt folket i Jerusalem därom att de bland sig skulle utropa frihet, att var och en skulle släppa sin träl och sin trälinna fria, om det var en hebreisk man eller kvinna, det att icke den ene juden skulle hava den andre till träl.

Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och utbad sig av honom brev till synagogorna i Damaskus, för att, om han funne några som voro »den vägen», vare sig män eller kvinnor, han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem. Men när han sin färd nalkades Damaskus, hände sig att ett sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom.

Sedan kunnen I i morgon bittida företaga eder färd, att du får komma hem till din hyddaMen mannen ville icke stanna över natten, utan gjorde sig redo och reste sin väg, och kom fram till platsen mitt emot Jebus, det är Jerusalem. Och han hade med sig ett par sadlade åsnor; och hans bihustru följde honom.

Ty där äro ställda domarstolar, stolar för Davids hus. Önsken Jerusalem frid; ja, dem gånge väl, som älska dig. Frid vare inom dina murar, välgång i dina palats! För mina bröders och vänners skull vill jag tillsäga dig frid. För HERRENS, vår Guds, hus' skull vill jag söka din välfärd. En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen.