United States or Sri Lanka ? Vote for the TOP Country of the Week !


Han fick nämligen tillåtelse att sätta sig opp i en akkja. En, ändå för from ansedd renoxe spändes i linan. Mattis själf lämnade tömmen af renskinn i Antes hand. Och nu blef han undervisad om huru han skulle sköta körrenen och använda tömmen, med kast till höger eller vänster om renens horn allteftersom man ville fram i nämnda riktningar där bästa snön fanns.

Han var alltså en mekanist och en epigon av den kallade materialistiska skolan. För mig hade makterna uppenbarat sig såsom en eller flera konkreta, levande, individualiserade personer, vilka styrde världens gång och människornas levnadsbana medvetet och hypostatiskt som teologerna uttrycka det.

Kan man ens tveka om, hvem som är mera skapad för studiernas stilla verld, mannen eller qvinnan; det säger sig ju sjelf. Icke är det den trotsande, väldiga kraften, mannens stolta, djerfva, präktiga mod, som fordras till tankens stilla värf, ej heller kan det ens stå tillsamman dermed.

Han kan icke logga, behöver icke kunna ta ett bestick, icke känna varje fartygs segelduglighet. Man tror att man skall ha lotsen som en slags Kristus, som vid varje olycksfall skall bära alla sjökapteners synder. Icke ! Svenska handelsflottan skall nog inse att dess intressen icke skola vårdslösas; tiden är inne för en reform, och nu skall reformen ske nu eller aldrig!

Han hade kanske sina skäl att säga till dem; till Erland hade han sagt: Kom före midnatten, eller du kommer för sent. Allt var redan färdigt till uppbrott, Erland kom till svedjelandet. Oroligt hade Singoalla väntat honom.

Solen sken glänsande juliaftonen och under ekarne glammades och sorlades. Brännvinet flöt i kaffekopparne, när påtårarne kommo efter doppningens slut, men uppe vid bordsändan hos brudgummen bjöds punsch, vilket icke sågs illa av varken bönder eller pojkar. Det var en dryck, som icke bestods alla dagar, och pastorn lät sig väl bekomma ur sin kaffekopp.

Nu, när ringen dansade fältet, Var det klart, men hastigt blef det mulet, Och från molnen flögo blixtens viggar; Alla flickor sågo upp mot himlen, Militza den unga såg dock icke; Men blott för sig den gröna marken. Sakta hviska flickorna till henne: "Militza, du underliga flicka, Är du oklok eller öfverklok här?

Men ni inser nog hur omöjligt det var för mig att hindra den kinesiske köpmannen från att ge mig mindre silfver, än jag hade rätt till, eller köpmannen i Siamn att ge mig dåliga snäckor, jag icke begrep deras värde. Civiliserade nationer insågo snart nödvändigheten af att regeringen bestämde vissa kvantiteter metall, hvilka deras vikt, äkthet och verkliga värde funnos präglade.

Stor var herdegossens förvåning först öfver själfva boken märkvärdigt, att man kunde låta den tala och därnäst öfver de underbara ord och ting, som den hade att berätta. Något sådant hade han aldrig hört eller kunnat tänka sig.

Avkomlingarna av Isaskars söner, upptecknade efter sina släkter och efter sina familjer, vart namn räknat särskilt, de som voro tjugu år gamla eller därutöver, alla stridbara män, många av Isaskars stam son inmönstrades, utgjorde femtiofyra tusen fyra hundra.