Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


"Det är en löpkatt", återtog vår lilla kund i en ömmande ton och steg närmare den gamla, "den är utan hus och hem och söker i gårdarna efter mat. För en stund sedan, mor Sanna, det är ömkeligt att berätta därom, var den hos oss och blef körd dörren med hugg och slag af vår piga. Jag följde efter den gatan och lockade; men den stannade icke.

Men Johan fick intet tröstens ord i sin svåra bedröfvelse ett helt år. Han var dödsdömd; återstod bara att lefva ett dygdigt lif i Jesu intill slaget skulle komma. Han tog upp moderns gamla pietistskrifter och läste om Jesus. Han bad och pinade sig. Ansåg sig ensam som en brottsling, förödmjukade sig. När han gick gatan dagen efter, steg han ner från trottoaren för hvarje menniska han mötte.

Carlsson blev känslofull och drack i botten, förklarande, att det gjorde honom ett stort nöje att se honom, fastän han kom sent, och att han visste två, vars gamla hjärtan det gjorde gott att se honom, fastän han kom sent. Och tro mig, slöt han, att den som förstår att ta gamla Carlsson rätta stället, den vet också var han har honom.

Hon vandrade fram och tillbaka i Lundagårds gångar, utanför det gamla bibliotekshuset, som alltid kom henne att tänka en tysk medeltidsstad, under dessa åldriga träd der hon när skymningen sänkte sig, nästan trodde sig skola se en Faust och en Margaretha hand i hand. Öfver allt låg det en ro, som kom hennes hjerta att vekna och längta.

När gumman slutat tala, steg han dock upp, gick fram till henne, ref upp rock och väst och framtog ett glaspärlband, som han lade ned hennes knä. Den gamla betraktade det en stund, höjde sen sin blick och såg förvånad kaptenen. Snart steg hon upp, slog armarna kring hans hals och snyftade utan att säga ett ord.

Hon längtade, men hennes längtan hade intet bestämdt mål; var blott en stilla förbidan, att lifvet skulle träda henne till mötes, likt en gammal välvillig trädgårdsmästare, med blommor i sin ena, frukter i sin andra hand. Två gånger i veckan fick Stefan, kusken, sätta sig sitt slitna livré och spänna de gamla vagnshästarna för den gamla kaleschen.

De råd, som i detta och liknande fall blevo resultatet av drängens allvarliga övervägande, voro ingenting annat än gamla huskurer, som kvinnorna vanligen kände till förut. Icke förty började tron hans underbara insikter och gåvor att sprida sig och kvinnorna drogo snart den slutsatsen, att den, som kan bota djurens sjukdomar ock kan bota människornas.

Göken grå är icke den, som klagar; Nej, där klagar Pero Vutschitschevitsch, Perovitschen Batritchs gamla fader: "Ve mig, ve mig, ve till domedagen, Ty af söner, som mig efterlefva, Hämnas ingen väl hans mord, den dyres!" Honom tröstar Perovitschen Radul: "Slikt ej ditt gråa hufvud ängsla.

Ännu mindre sannolikt är, att ett sådant hopp kunnat hos Förf. uppvakna numera, andra tider och andra förhållanden hos honom hunnit undantränga gamla och väcka nya interessen.

Det gamla huset har i generationer tillhört samma släkt, och generationers önskningar och begär ligga lagrade i väggarnas trä och i möblernas virke. Här har allt sitt eget lif, här sträfvar allt att förverkliga sin idé.

Dagens Ord

törnande

Andra Tittar