Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Men allt detta skola de göra mot eder för mitt namns skull, eftersom de icke känna honom som har sänt mig. Hade jag icke kommit och talat till dem, skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig, han hatar ock min Fader.

Jag skall sedan lämna dig och undvika ditt grannskap. Jag vill fråga dig: hava de rätt att plåga mig, minnena av min barndom, av din faders godhet och din egen kärlek? Har jag förfelat min bestämmelse och förslösat min lycka? Har jag varit otacksam emot din fader? Har jag förorsakat dig själv smärta? Du finner vad det är, som jag frågar mig själv. Hör nu även de inkast jag gör emot sådana frågor.

Hennes ögon lyste och hennes mun smålog, liksom av hänförelse, när hon talade om Frälsaren; hon välsignade hans namn och kysste hans kors, men ville likväl icke anamma de läror, som kyrkans fäder, ingivna av den Helige Ande, uppbyggt hans evangelisters och apostlars grund. Du vet, att jag troget följt den helige Paulus' och din egen varning att vakta mig för filosofien.

Till sin dödsbädd deras fader nyss Båda kallat, talt i frid och sagt: 'Mulne Dmitri, du min yngre son, Du skall lefva med din moder här I mitt glada slott vid Volgas flod; Glade Voldmar, stolte yngling, du Skall bebo vårt stamgods, sprida ljus I mitt mulna slott invid Moskva. han talat, arfvet skiftadt är.

Gud hjälpte honom huldrikt och nådeligen, upprepade han gång gång, att han till sist trodde det, och i översvallande tacksamhet för den nåderika hjälpen, läste han första orden ur »Lov pris och tack ske dig, o fader käreGud hade hulpit honom, det var alldeles säkert, efter som kronan hängde där och folket sa, skulle säga, de hade inte sagt än nu slockna fyren... Herre Jesus! som gick vattnet och bjöd böljorna lägga sig!

Förhållanden, Dem jag vill skona, trampar du med hårdhet ner Och ser fördragsamt brott, dem jag bestraffa vill. Hvem ger den blinda hopen rätt att kalla dig Till svars för Ajas-sonens död? Alltnog, han dött, Och du är konung. LEIOKRITOS. Därför kan jag vara mild. Farväl! LEONTES. Du går allena. Fader, får jag ej Ditt bistånd vara, om i upprorsyran du Min hjälp behöfde?

Ännu en liten tid, och världen ser mig icke mer, men I sen mig. Ty jag lever; I skolen ock leva. den dagen skolen I förstå att jag är i min Fader, och att I ären i mig, och att jag är i eder.

Och hans judiska hustru födde Jered, Gedors fader, och Heber, Sokos fader, och Jekutiel, Sanoas fader. Men de andra voro söner till Bitja, Faraos dotter, som Mered hade tagit till hustru. Och söner till Hodias hustru, Nahams syster, voro Kegilas fader, garmiten, och maakatiten Estemoa. Och Simons söner voro Amnon och Rinna, Ben-Hanan och Tilon. Och Jiseis söner voro Sohet och Sohets son.

Vad nu mer är att säga om Joas, om allt vad han gjorde och om hans bedrifter, om hans krig mot Amasja, Juda konung, det finnes upptecknat i Israels konungars krönika. Och Joas gick till vila hos sina fäder, och Jerobeam besteg hans tron. Och Joas blev begraven i Samaria, hos Israels konungar. Men när Elisa låg sjuk i den sjukdom varav han dog, kom Joas, Israels konung, ned till honom.

Och vi förkunna för eder det glada budskapet, att det löfte som gavs åt våra fäder, det har Gud låtit i fullbordan för oss, deras barn, därigenom att han har låtit Jesus uppstå, såsom ock är skrivet i andra psalmen: 'Du är min Son, jag har i dag fött dig. Och att han har låtit honom uppstå från de döda, att han icke mer skall vända tillbaka till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: 'Jag skall uppfylla åt eder de heliga löften som jag i trofasthet har givit åt David. Därför säger han ock i en annan psalm: 'Du skall icke låta din Helige se förgängelsen. När David i sin tid hade tjänat Guds vilja, avsomnade han ju och blev samlad till sina fäder och såg förgängelsen; men den som Gud har uppväckt, han har icke sett förgängelsen.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar