Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


De grå tofterna i taket hade hon skrapat rena från den sotiga limfärgen, och hade målat det hvitt hon kunnat med kritvälling, det skulle vara en af de glada öfverraskningar hon beredt mannen för högtiden, julhögtiden, som stod för dörren. Endast tapeterna voro ohjelpliga.

Deras barn skola ock se det och bliva glada; deras hjärtan skola fröjda sig i HERREN. Jag skall locka dem och samla dem tillhopa, ty jag förlossar dem; och de skola bliva lika talrika som de fordom voro. Och när jag planterar ut dem bland folken, skola de tänka mig i fjärran land; och med sina barn skola de leva och komma tillbaka.

Varen icke såsom hästar och mulåsnor utan förstånd, vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem, eljest får man dem ej fram. Den ogudaktige har många plågor; men den som förtröstar HERREN, honom omgiver han med nåd. Varen glada i HERREN och fröjden eder, I rättfärdige, och jublen, alla I rättsinnige. Jublen i HERREN, I rättfärdige; lovsång höves de redliga.

Tant Karin hade köpt mig och gömde mig ängsligt i ett mörkt rum bredvid hennes. De små barnen hade ingen annan än henne att hålla sig till. Deras vackra, glada mor hade bäddats ned i den mörka grafven, och fadern satt hela dagen stum och dyster i sitt arbetsrum. Den gamla tanten var således allt i allo för barnen, hennes varma hjärta och hennes anspråkslösa rum var deras bästa tillflyktsort.

Men långt ifrån att detta vore fallet, uttalar Antigone in i döden den glada öfvertygelse, att hon lider för en hög, en helig sak, däremot kungen, sedan han vaknat till besinning, förebrår sig sina handlingar och klagar öfver en förblindelse, som kommit honom att förgäta lagar af högre ursprung än hans egna härskarebud.

Efter dessa fortsätta andra rimmare den didaktiska riktningen. Men redan Lucidor, som äfven fått höra månget ord från Stjernhjelms läppar, börjar träda ifrån den raka stråten och åt sidan. Denne, begåfvad med egen originalitet, utgår från mästarens glada och djerfva poesi-medvetande.

Men brodern viskade till Valdemar, medan han hjälpte honom från hästryggen: För dig gäller det nu att herr Svantepolks värdskap att räcka länge som möjligt. För mig? Jag måste under tiden hjälpa min broder. Ses vi aldrig mer, ha vi åtminstone glada minnen att tänka , herre. Han tog Folke med sig och ledde ut hästarna.

När den sköna maj med sippor kommit, Kransa tärnor sina bruna lockar, Skyndande till ringdans kring sin majstång. Under dansen äro alla glada. Glad är den, som bär ett vackert smycke, Glad är den, hvars blomsterkrans är lyckad, Glad är den, som känner kinden rodna. Frågar du, hvem gladast är af alla? Den, som ser sin fästman med i ringen.

Det var det friskaste och rosigaste morgonväder, och djur och människor andades lätt och blevo glada. en sådan morgon måste det bli en vild ritt. Valdemar hade räknat två och sextio hästar, de släpptes ut, men han märkte, att det icke nu långt när var många i den återvändande flocken.

Huspigan Lisettes gardist hade glada dagar, han tog permission i alla väder, och de båda, Lisette och han, försvunno tillsammans afton efter afton borta vid »Arcadien». Hushållerskan, en ännu ung, men icke vacker flicka, var kusin till en fennomanstudent. Han förde henne alltsom oftast till nationela tillställningar, än var det teater och än bal.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar