Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Du stryker ikring mig, för du vill slå ihjäl mig och ta plånboken. Men där blir du lurad, för jag är inte dum, jag bär pengar mig Han började hosta och kände ryckningar i maggropen. Benjamin stödde honom. När hostattacken gav med sig, sade Benjamin: Fabrikörn vet, att om jag får läsa till präst, ska jag bli som en annan människa.

»Det var oklokt av mig att vara hemlighetsfull i en småstad; hade jag talat mer om mig själv, hade man icke talat mycket om mig! Jag skall ändra taktik. För att slippa bli föremål för vidare samtal skall jag för dig avslöja alla mitt livs hemligheter en gång. Vem är jag? Ack! Kamraterna ha sagt det många gånger, jag har själv bekräftat det, men du tror icke!

De hålla verkligt af mig. Men, för resten, hvad angår detta dig? Hvarför sätter du dig till doms öfver mig, innan vi ännu sett hvarandra två dagar? Det har du icke rätt till. Nu var det Hannas tur att bli röd och hon svarade temligen ovänligt: Jag säger alltid som jag tänker och rår ej för, att sanningen föreföll dig bäsk. De gingo en stund tysta, hvardera kände sig smått sårad.

Såsom han nu var, ömsom ångestfylld, ömsom trött likgiltig, kunde han inte avlägga konfirmationslöftena. Han kunde inte binda sig för ett helt liv till något sådant, med ett kallt och livlöst hjärta. Någon bedragare ville han ej bli, inte i en sak som denna. Han ville inte ljuga. Han kunde inte böja knä vid altaret. Nu, i det viktigaste ögonblicket i sitt liv, ville han ej vara falsk.

Det var annars känd sak att Ladd-Pelle hellre söp än arbetade. Lite emellan hötte han i dag åt lillkammarhållet till, där bränuvinsflaskan fanns, i sällskap med en hel kutting starkvaror. "Stå där du och blinka och vinka, och ligg där du, stinn i kräfvan. 'Sista supen' ska ni behålla själf! Jag skulle ha legat här i dag jag rejelt som ett svin om jag tagit den #'ista supen', skulle bli.

Han visade sig ytterst galant mot den vackra Mademoiselle de la Feuillade, som å sin sida ej kunde låta bli att finna nöje i att tala med honom.

Oskodd löper hon lindan, Flyr med blottad fot fältet, Far, som fläkten far ängen, Skyndar såsom skuggan öfver. Skulle ock ett blad bli brutet, Något grässtrå nedertryckas, Hjärtats sorg förtynga stegen, Grönskar snart en grodd ånyo, Fostras flere blad i stället Af den dagg, mitt öga gjuter, Dessa blåa stjärnors tårar.

Detta är just hvad som vållar bekymmer i Indien och i Syd-Amerikas republiker. Priserna för detta årets skörd lofva att bli högre, än de varit under flera år. Se till att ni får dem guldbasis.

När hon skämtat för lifligt en qväll kom hon till ynglingen för att bli straffad. Det var ett slags flagellation, behaglig som en smekning. Slutligen började herrarne bry henne för pojken. Kan ni tänka er, sade hon en aftonstund, de påstå att jag är kär i er. Det säga de om alla af olika kön, som äro vänner. Tror ni att vänskap kan finnas mellan man och qvinna?

Likasom de sakna sjelfkritik, äro de också utan hållning och en alltigenom värdig sorgestil. Vi skola ur massan blott uttaga några citater. Hvad skall man säga om det tillkrystade i en sådan sats som denna?: Himlen ville ej att en viss person skulle bli längre i den falska och bekymmersamma verlden, »Som mäd gull-glysand skijn mång tusends gudh-veet skymmer».