Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Har det icke blivit berättat för min herre vad jag gjorde, när Isebel dräpte HERRENS profeter, huru jag gömde ett hundra av HERRENS profeter, femtio man och åter femtio, i en grotta och försåg dem med mat och dryck?

Jag blef rädd och kröp bakom min far, men han sade: "göm dig icke, flicka, utan låt din fästman se dig". När jag åter såg den främmande och såg hans röda hår och krokiga ben och sneda mun, sade jag: "Fy far, en så'n ful karl, honom tar jag aldrig till man!"

En vinterafton, när viken låg, fjärdarne voro ofarbara och man varit instängd fjorton dagar, utan att kunna hälsa en granne, utan att ett brev eller en tidning; ensamheten och snön låg tyngande över sinnena och den korta dagen endast tillät obetydligt med arbete, hade folket samlats i köket och Gusten med dem.

Hon föreföll ovänlig, och han frågade om orsaken, svarade hon med ett kort: Det ska du veta sen! Möt mig i bulevarden klockan fem. Olyckligtvis var han försenad. Han hade följt Josef hem, blivit presenterad för hans föräldrar och bjudits ett glas vin av fru Johanson. Man hade druckit Josef Nihléns skål, man hade hurrat för laudaturstudenten, som i sin ordning tackat vid ett andra glas.

Frun lofvade tala godt för Mari och uppge hennes namn, att de skulle veta att komma hem till henne. Nog kände frun hennes belägenhet, men för ordningens skull måste man ändå följa bestämmelserna. Hur godt kändes det ej nu i Maris hjerta, hon gick derifrån!

Men emellanåt brann Hartman av hat till alla doktorer och litteraturlärda, timme efter timme satt han och skällde ut alltintellektuellt“. Dagen efter hade han tagit sig ett nytt skinn: man måste skratta åt allt, galghumorn var den räddande oasen.

Och han snusade med länsman och kyrkvärdarne, han snusade med skogvaktarn och uppsyningsmannen, och slutligen med själva skolmästarn, som ändå tackade och sa nej, att han inte snusade. Och han snusade ända till jul och fick bannor av gumman för han tygade till näsdukarne, och när man kom till nyåret, måste han ifrån sin dosa.

Om något köpes eller säljes i främmande länder, begäres en växel London, därför att hvar och en vet att den blir betald med guld. Kloka män vilja icke veta af en växel Paris eller Wien eller New York. Hvarför?

Ja, sade jag, för det kan man i skolan och lära sig en hel massa saker under ett helt år. För två hundra kronor kan man en hel mängd nyttiga saker. Gretas cykel kostar två hundra kronor. Det tycker jag inte är dyrt, om man har råd till det. Nej, sade Anna-Clara, det är billigt. Och sprang hon ut och ned för alla trapporna.

Det var med förutseende af denna svårighet, som följande ord för sex år sedan yttrades af en af vårt lands förnämsta statskunnige: "När man betraktar den mängd af unga menniskor, som tränges alla lefnadsbanor, dessa ständigt växande barnskaror, som göra alla skolhus för trånga, har man svårt att undvika en orolig fruktan, ty man vet intet svar den frågan: hvarest skola alla dessa finna sitt bröd?"