Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Sen kan du till Lax-Kerstin, det är också en av dina dårar, hon är sjutti år och ful och fattig att det kan du inte göra dig en föreställning om. I kyrkan går hon. Men vet du, hon har alldeles fyrkantig kropp och rinnande ögon, men hon har karlar hos säj, dom där rallarna som du skickat till Parjala att gräva kanalen, dom ligger hos henne och betalar en krona åt gången. Det lever hon .

Pekka försmådde allt resonnerande. Han gick ett steg närmare för att med näfven ge syskonen en meningsyttring, omöjlig att missförstå, han från sidan fick höra ett främmande ljud. Det var långa, smygande steg, som närmade sig. Maija såg upp »Ka's Koirasade hon och spärrade upp sina förvånade ögon. »Titta hund! Fy ful och stor han ä'!» Pekka körde ut munnen ännu längre.

Ja, det var han med om, ty han ville icke vara ansvarig för en ful tanke, men han kunde likafullt icke komma ifrån att tro sig ansvarig, ty han kände icke läran om determinismen eller viljans ofrihet.

Och tapeten var eländigt ful, möblerna trotsade allt trolleri att bli vare sig stora eller små, och hur han bjöd till, men i kväll kunde han inte leka något. Han försökte tänka något roligt, något han gärna önskade, men tankarne gingo icke dit han ville.

Hvarföre synes mig den ena ful och den andra vacker, den enas mening likväl är lik den andras? Hvad säga de? Den ena säger: "du är fattig, det är min skyldighet att hjelpa dig. Jag ger med glädje hvad jag kan gifva dig, fast det är ringa. Jag skall arbeta för dig, för att förtjena åt dig mera.

Om jag proportionsvis är något äldre än han, beror det bara , att han ännu är en vacker karl och att jag blifvit en ful kvinna. I våra känslor behöfver det icke nödvändigt finnas någon skillnad. Jag behöfver icke blygas öfver mitt sinnes ungdomlighet, han förstår nog, att i ett lif sådant som mitt måste man bibehålla sin grönska skäligen länge.

Några år efter det jag såg "stora Bremer", fick jag följa med ett caffe. I huset, der sällskapet samlades, fanns en elektricitetsmachin. Vid den stod en flicka mera ful än vacker, men lifvad och road af att experimentera. Det var roligt, att höra henne tala, och hon var icke heller njugg om orden. Sednare såg jag henne stundom.

Berätta mig, Sara, oförställt ... du talade nyss om hur människan av inre bekymmer och själens plågor kan bli ful; och det hade du visst rätt i. Vi skall låta bli sådant. Men Sara, säg ... du kan inte någonsin bli ful? Det syns mig omöjligt ... Till själen, Albert, behöver du och jag aldrig bli fula: och det tycker jag gör tillfyllest.

Men säg mig allvarligt, Rakel, är jag verkligen gruvligt ful, som man säger?... Hm, jag pratar hit och dit, fortfor Myro, och du hör icke vad jag säger. Men skall du icke spisa, min stackars vän? Du borde vara hungrig som en varginna, du som har två att föda. Nej, jag kan icke spisa nu, sade Rakel. Jag är icke hungrig. Du har ock i dag varit ovanligt lugn.

Åh, henne känner jag nog, det var hon som svälte ihjäl min flicka; , det var ingen stor skada, hon var ful som far sin. Ts, Nadja, lättsinnigt du talar! Du är för ja, jag fruktar verkligen, att jag måste säga dig en obehaglighet, Nadja ... du är för lite comme il faut, förlåt min sottise, men jag får be dig att aflägsna dig, klockan är öfver åtta.

Dagens Ord

slagdängor

Andra Tittar