Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ingen har blifvit rik genom att missbruka söndagen, och ingen har blifvit fattig genom att hålla den helig. Stackars Beppo. Med teckning. Beppo var Gretas lekkamrat och gode vän. De brukade hoppa och springa "tag fatt" de breda sandgångarna i trädgården under muntert skratt och glada skall.

Och nu är du väg till häktet. Der nere i källarn är svalt, der blir du kanske lugnare. Och i morgon fortsättes resan. Du har god tid att tänka öfver din gerning färden öfver stepperna till det fjerran Sibirien. Till dess, hvissla och sjung! Hon der i fönstret dör icke deraf! Ack nej! Stackars Katri! Det är ingen dröm. Det är verklighet. Han synes ej mera.

Den, som inte annat sätt kan vinna sin själs salighet, än genom en annan menniskas lidanden, hellre till helvetet. Förlåt, herr pastor, men sådan är min religion. Och det går inte i mitt hufvud, att Gud skulle ha gjort den der stackars qvinnan sinnesrubbad, för att möjligen frälsa hennes kraftfulle mans själ. vore Han ju... Nej, nej, herr pastor.

När han om aftnarne inträdde Bollhuskällaren, försummade ingen av de stackars aktörerna att genast stiga upp och erbjuda honom en plats, ty han hade deras välfärd i sin hand.

Han sträckte ännu en gång armarna i en darrande, entusiastisk lovsång mot höjden; och samtidigt log han, ett leende, som om han framför sig skymtat en syn av övermänsklig skönhet: Kors i Jesu namn! Att tänka sig, att det är slut! Slut för alltid! Och ni, era stackars djävlar, ni har ett helt år framför er.

"Hör du Anna, hvar är Gud, efter han kan se oss här är han inte där långt borta, uppe i himmelen?" frågade jag. "Stackars barn, har du liten kunskap om Gud?" sade Anna. "Kom hit , skall gamla Anna berätta för dig om honom mycket hon vet."

Den stackars karlen är alldeles bortkommen af bekymmer, och han är, sant nog, inte heller eljes just företagsam af naturen. Ja, inte vill jag klandra honom. Jag vet nog, att den fattige har svårt att lefva äfven under bättre tider, dess mer under sådana här. Om ni skulle vilja taga den der sängen och dynan, som ligger der under täcket, för sista månadens hyra. De borde ändå vara värda tio mark.

O, hur lycklig skall jag inte kasta mig i de goda systrarnas armar! Hur skall jag inte där smaka friden... friden, som vi innerligt ropa efter, vi stackars betryckta människor. Hur lugnt skall inte doket kyla över pannan.

Han fick sitt vin, min stackars hjälte. Och han såg sjuk ut. Nervskakningarna kommo allt oftare. Det stod icke till att slå bort, det där, hvad det nu var. Ni tycker visst att det är synd om mig. Ja. Ni skulle ha unnat mig att bli lycklig. Ja. Men jag har stigit i fel diligens. Det var icke den, som bar till lyckan. Det är icke många, som finna lyckan. Nej. Och aldrig de rätta!

Nu låg den tappre slagen, Dock, till modet än behållen, Sad' han endast: 'Fan tog bollen. Än i dag, när morgon grydde, Höll han kvar af lif en gnista; Ingen klagan, hållning prydde Veteranen i det sista. 'Stackars gubbe, ena armen, Den är borta, hela barmen Full med skärfvor af granaten Munter sad': 'Han sprack, den saten.

Andra Tittar