Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Flödvattnet blev djupare, det strömmade in i slädarna och nådde över ryttarnas sporrar. Riddaren Klas Fleming, ty det var han, red till den mellersta släden och frågade om hans syster Kerstin var rädd och önskade vända om. Hennes svar blev, att hon bytte plats med den andre ryttaren, som red förut, besteg hans häst och red främst.

Pastorn hade nu, som sagt, givit sig ut stadsresa med sumpen, för att sälja fisk, den han själv tagit ur sjön, och efter att ha råkat ut för storm blivit vinddriven. Med bössan väl stuvad i ett nötlädersfodral och matsäck och handbok i en skälskinnsväska, våt och ruskig, hade han kommit i ljus och värme och, sedan han gnuggat ögonen, fått plats vid kaffebordet.

Endast därigenom, att hvar och en sin plats blir arbetsammare och sparsammare, kan härutinnan bättring inträda. »Ingen blir rik af det han förtjänar, utan af det han sparar», säger ordspråket, och sparsamhet är just hvad vi svenskar behöfva lära af de rika folken.

Efter predikningens slut tryckte korporalen Görans hand och lovordade hans vackra utförsgåvor. Man gick därefter husfaderns förslag till trädgårdstäppan och tog där plats en bänk, som beskuggades av en gammal enstaka lind. Alla voro tysta, till och med den lille pratsamme Adolf.

När han om aftnarne inträdde Bollhuskällaren, försummade ingen av de stackars aktörerna att genast stiga upp och erbjuda honom en plats, ty han hade deras välfärd i sin hand.

Han tog genast plats vid en af luckorna, drog ut kikaren, lade den till ögat och började med rynkad panna och framskjutna läppar öfverfara synkretsen. Hans följeslagare blef något senare synlig.

Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bliva större än dess forna var, säger HERREN Sebaot; och denna plats skall jag låta friden råda, säger HERREN Sebaot.

Men se, Herren skall åter göra henne fattig, han skall bryta hennes murar ned i havet, och hon själv skall förtäras av eld. Askelon se det med fruktan, och Gasa med stor bävan, ock Ekron, ty dess hopp skall komma skam. Gasa mister sin konung, Askelon bliver en obebodd plats Asdod skall bebos av en vanbördig hop; skall jag utrota filistéernas stolthet.

I hvarje annat yrke kan finnas plats för den oförståndige oförståndig som ett barn utanför sitt speciella fack, men framgångsrik inom detta men ännu aldrig har en oförståndig affärsman haft framgång. Om han saknar en sund, allt omfattande omdömesförmåga, är han dömd till undergång.

Här hafva vi , såsom jag tror, funnit lösningen af gåtan: antalet invånare i den giftasvuxna åldern, den ålder, hvar och en begär en plats, der han kan nedsätta sig såsom fast medborgare, har tillvuxit starkare, än att landets hjelpkällor dermed förmått hålla jemna steg; ty hvilken föreställning man än göra sig om utvecklingen af vårt jordbruk och vår industri, lär dock ingen allvar tro, att de ett årtionde hafva förökat sig , att öfverallt der för tio år sedan tillfälle till bosättning fans för fyra nya familjer, der skulle nu dylikt tillfälle finnas för fem.

Dagens Ord

törnande

Andra Tittar