Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


D.v.s. vi voro det till för någon tid sedan. För någon tid sedan såg nämligen Storfossens första litterära alster dagen, och sen dess är han inte kollega med någon annan än Aiskylos. Därefter tog han fram en karta över staden och en passare. Med den senare drog han upp en cirkel av åttahundra meters radie. Det var hans åsikt, att detta var yttersta gränsen för en människas kroppsansträngningar.

Emellertid kom hans fru och uttolkade Håkanssons ord. Den gamle kyrkoherden kastade en forskande blick Håkansson och beviljade hans anhållan. I detsamma ringde det till kvällsmat, och Håkansson skyndade sig oombedd att blanda sig med dem som gingo in i matsalen. Han tog plats och tio minuter senare var bordet skövlat. Förödelsen grinade mot betraktaren från asietterna.

En kort stund lyssnade han till den andres snarkningar, tog han upp en reservoarpenna, Watermans Ideal, ur fickan. Hans svartkantade hand dök snabbt in under den sovandes rock, och när den drogs tillbaka fanns det fortfarande en penna i den. Med ett litet leende stoppade den semitiske herrn pennan i fickan och lämnade kupén. En liten stund senare vaknade den sovande herrn.

Detta trodde alltid barnen att det var en kung, ty han hade mycket ordnar, hvilka senare befunnos vara Frimurarordens insignier. Faster drack thé och läste engelska böcker. Ett annat rum beboddes af morbror, diversehandlare vid Hötorget, jemte en kusin, son af den aflidne farbrodern, elev vid Teknologiska institutet. I barnkammaren höll sig mormor.

Ehuru patronens passion för Johanna senare tider förvandlats till ett lika häftigt hat, var detta hat likväl förenat med en svartsjuka, som vid minsta anledning uppflammade i vild låga.

Man kastar näten i sjön också, svarte Carlsson, men det får man lov att göra, om man vill vinna något. En kan ju försöka, men inte vi några badgäster, inte, avslutade den gamla, som upphört tro önskningar. Åtta dagar senare kom en fin herre gående nere i ängen och tittade sig omkring.

Gubben låg redan bänken, insvept i fårfäll och tobaksrök, och nu denna senare i väldiga skyar drog bort öfver vårt läger samt bildade en molnstod emellan oss och gutten, tog kandidaten ett raskt steg, klef upp i sängen och beredde sig till att försvinna. Men, o ve!

Eller en annan, som likt den fattiga Betsy gifte sig med en man som hon ej tyckte om för att kunna försörja sina små syskon? Bella blickade förvånad upp. Men, mamma, var ej det senare en vacker och ädel handling? Nej, mitt barn, i intet fall. Att gifta sig utan verklig, innerlig kärlek är en vanheder för både män och qvinnor, och en synd, som icke ens de ädlaste motiver kunna urskulda.

Häraf drog Scheele den slutsatsen, att genom upphettningen af brunsten med svafvelsyra den förra måste hafva upptagit flogiston; men hvarifrån? Intet annat återstod än antagandet att värmet hade lemnat det för brunstenens lösning erforderliga flogiston. Syrgasen, som erhölls väl i förra som senare experimentet, ansåg Scheele vara värmets andra beståndsdel.

Man har äfven anfört 1 Tess. 5:1-4 och 2 Tess. 1:9,10 och velat bevisa, med det förra, att Guds barn äro qvar jorden, när Herrens dag begynner, och med det senare, att de ogudaktiga skola lida förderf samma dag, som Herren skall förhärligas i sina heliga.