Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ja ... Och du har tillkännagivit, att du önskade ett samtal. Vad vill du mig? Du återkom just i rätt tid för att del av ett edikt, varom den förste bland stadens valda ämbetsmän är skyldig att taga kännedom. Och det är du, som har att meddela mig det? Ja. Du måtte göra det å prokonsulns vägnar, ty hitintills har det varit han, genom vilken kejsaren kungjort staden Aten sin vilja.

Se, han har med sig sin lön, och hans segerbyte går framför honom. Och man skall kalla dem »det heliga folket», »HERRENS förlossade»; och dig själv skall man kalla »den mångbesökta staden», »staden, som ej varder övergiven».

Mina ögon äro förtärda av gråt, mitt innersta är upprört, min lever är såsom utgjuten jorden för dottern mitt folks skada; ty barn och spenabarn försmäkta gatorna i staden. De ropa till sina mödrar: »Var vi bröd och vinTy försmäktande ligga de såsom slagna gatorna i staden; ja, de uppgiva sin anda i sina mödrars famn. Vad jämförligt skall jag framlägga för dig, du dotter Jerusalem?

Likaså litet menar Johannes, att det nya Jerusalem är bruden derför, att den är prydd såsom en brud för sin man, och ännu mindre menade han, att Jesus vore dennas brudgum. Skulle meningen vara, att staden skulle vara brud till någon, blefve den en brud till jorden , ty till den kom staden ned och för den var den prydd.

"Sanna", ropade herr Gyllendeg nu, utan att i ifvern lämpa sina ord till det föregående, "håll vakt om hus och gård, skrapkaka, att du icke bränner upp oss och hela staden köpet, medan jag är borta, hör du mig, frågar jag. Släpp icke dina kattor in i boden, säger jag, det är en lögn, att det finns råttor där; det är dina kattor, som gnaga brödet där, dina kattor, sotlubba, säger jag.

Det är icke antagligt, att vi ännu ha upptäckt hela gasterritoriet; det är tvärtom mycket antagligt, att afbrottet i bältet nära Pittsburg endast beror ett lokalt fel, och att sydväst om staden skall bältet befinnas vara många mil i utsträckning. Det blir troligen ett upprepande af oljeregionens historia. Månad efter månad har det skrikits, att jorden icke kan tåla denna uttömning.

Men tvenne dagar voro framgångne, och intet vatten mera hade funnits i staden, satt Maheli i kammaren och hennes kinder voro bleka och hennes hår var beströdt med aska, och en säck var hennes klädnad.

Hon ville icke försvinna spårlöst som isblomman fönstret. De hade icke gjort något aftal. Hon hade icke bedt honom komma. Men hon var lycklig i medvetandet om, att hon nu icke skulle vänta förgäfves. Hon hade äpplet att locka det stora barnet med. Hon dref omkring i staden, tills tiden var inne, hon kunde hoppas se honom.

Han önskade ibland att han kunnat göra med dem, som Jesus med månglarna i templet: driva ut dem... Vid denna tid anlände hans farmor och fritänkaren Boberg till staden. Först kom hans farmor.

Och HERRENS befallning kastade fisken upp Jona land. Och HERRENS ord kom för andra gången till Jona; han sade: »Stå upp och begiv dig till Nineve, den stora staden, och predika för den vad jag skall tala till dig stod Jona upp och begav sig till Nineve, såsom HERREN hade befallt. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång.