Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


En fruktan att ej förbli den första, som gifvit den lärda världen denna dyrbara gåfva, har troligen föranledt det brådskande i hans uppgifter. Han säger om sin örn intet mer än att: "Tidens örn far opp i ringar, Och hvar ring är ju ett år, Mänskligheten tar han uppå sina vingar, Och hans bana opp mot solen går ."

Missionärer se der hedningar, som förut icke böjt sig för Herren, eller för hvilka de ej förut hunnit förkunna evangelium, men som sedan fått höra det. Kineser, japaneser, hinduer, tibetaner, alaskabor, afrikaner skola vara med der, ty skaran består af " alla folkslag och stammar och folk och tungomål." Hvilka hafva predikat för dessa? De två vittnena och troligen äfven de 144,000.

Troligen spelade de gamle jettarne oss detta spratt till straff för det vi annan väg, än genom mäns bemedling, sökt närma oss dem; jettar och deras gelikar ha aldrig haft rykte för att främja frihet och framåtskridande.

Det var en bonde som varit till fjells och hemtat en oskodd fåle, troligen en af dem, som lockat oss, förvillade qvinnor, ännu längre upp i ödemarken.

När han senare blef en sjelfkär läsare, inbillade han sig att han afstått äran för Jesu skull. Det var icke sant, men något sjelfplågeri låg det nog i offret. Emellertid hade han ytterligare läst i föräldrarnes kort: de ville ha heder af honom. Troligen var den der kadett-idén styfmoderns! Nya stridsämnen erbjödo sig och af allvarligare art.

Han tycktes verkligen rörd af ditt inlägg i striden åtminstone pass rörd, som man kan bli, man är själfupptagen som den mannen är. , han har skäl att vara tacksam. Du är nog den första kvinna som offentligen vågat besjunga honom; du skulle troligen icke ha vågat göra det, om du känt honom personligen.

Troligen fick han mången gång i praxis utöfva sin grundsats att ej misstycka ett »gårköksbord». när kassan var tom. Dess emellan lefde han undan och tog dagen som den kom. Hela staden kände poeten Lucidor; hans verkliga namn förekommer mindre.

Det lär icke heller blifva svårt för den falske profeten, som troligen blir det största spiritualistiska medium, som verlden någonsin har sett, att genom sina under sammanföra alla menniskor till ett. Han erkänner deras läror, att börja med åtminstone, men med tillägg af sina egna.

J. A. Broms kravlade sig ner ur kärran. Han stakade sig uppför backen, men möttes av en stor grågul hund. Broms fruktade hundar och vände. Ett av statarebarnen kom rusande nedför backen. Broms frågade efter Malin och fick besked, att hon troligen var i ladugården. Han stakade sig in i ladugården. I första spiltan satt Malin, men hon satt icke stol och icke i halm utan i knä en dräng.

Den allvarsamma, vackra och stolta flickan! och säg åt henne det ordet blott, hon skrattade dig ut och gret samma gång, att du ej bättre förstår dig ett litet blygsamt hjärta, som troligen ej känner högre lott än att falla dig om halsen blott. JOHAN FLEMING. Nej, nej.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar