Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Som man behagade märka, är röret a , försedt med en del concentriska skifvor g . Dessa äro anordnade, att deras »gängning» eller stigning är retograd mot turbinens rotationsriktning i och för att undvika torsion i det långa röret. Men skifvorna hafva också en annan uppgift. Röret blir naturligtvis, när det uppnår en stor längd, mycket tungt.

Saken är i sig själf högst intressant, min vän; men konveniensen kunde hafva någonting att anmärka, om jag dref målet själf. En general, ser ni, får icke rycka i fält med bönder, och man täcks icke spela om halfören, man fått sig en viss rang i världen. O, min kära Gåsevinge, om jag vore i er lyckliga ställning i det afseendet, att icke bero af världens fördomar!

"", sade den gamle, besökaren nu slutade sitt värf och hoppade in i sin egen slup med antydning, att han ej funnit något, ", herr löjtnant, vi äro ärliga vägar efter litet spannmål, gunås, för oss och våra arma vänner, och hafva ingenting ombord, ej ens en spik från ett fastage, som skulle lukta af rom eller förbjudet gods.

Man skall måhända vilja frånkänna mig rättigheten att tala i religionens namn, sedan jag nyligen i tidningarna varit upptagen listan öfver de personer, hvilka ett möte i Stockholm lära hafva varit med om att, såsom det heter, söka "afskaffa gudsbegreppet". Mina yttranden vid detta tillfälle gingo emellertid endast ut , att förorda fördragsamhet mot och vidt möjligt samarbete med olika tänkande.

Man är nu sannolikt trött siffror och skall måhända till och med förebrå mig att hafva velat inskränka spörsmålet om utvandringens betydelse för vårt land till en naken penningfråga, under förgätande af alla högre, ideela synpunkter.

En rörlig skala för hans arbete höjer honom både som människa och som medborgare . Den del, som arbetet erhåller af kapitalets och arbetets gemensamma förtjänst, har aldrig varit stor som nu och ökas ständigt, under det att kapitalets inkomster aldrig varit låga. Lefnadsomkostnaderna hafva aldrig varit låga som senaste tiden. Den föreslagna »rörliga skalan» infördes af Mr.

De fyra hornen, som uppväxte derifrån, äro desamma fyra riken, som vi förut sett uppstå vid det grekiskt-macedoniska rikets delning under bilden af "de fyra fågelvingarna" och "de fyra hufvuden," 7:6. Och härmed äro vi komna in det tredje sättet att tolka profetian, nemligen: Den præteristiska uppfattningen. Denna går ut att bevisa, att profetiorna allaredan hafva blifvit uppfyllda.

Rolerna skola bytas. Nu äro de förtryckta; kanske de skola herska. Om det ock är Babylon, som under vredestiden spelar den ledande rolen och Assyrien endast får hjelpa till med Babylons grundande, blir det dock Assyrien och ej Babylon, som under de tusen åren skall hafva hedersplatsen, ty Babylon skall efter dess brand aldrig mera uppbyggas. Uppenbarelseboken 18:21.

Ifrån Centralafrika hafva vi representanter i de många omvända negerförsamlingarna i Amerika, hvilkas medlemmar räknas i millioner o.s.v. Skulle Herren komma detta ögonblick, kunna vi vara vissa , att han har representanter från alla jordens folk, och det äfven om icke alla nationer just i det ögonblicket skulle vara under evangelii inflytande. De voro kanske för århundraden tillbaka.

Att vi sålunda komma att, i likhet med Moses och Elias förklaringsberget och i likhet med hvad änglarna göra nu, besöka jorden, är mer än troligt. Men att vi ej komma att hafva jorden till vårt hem, lika litet som änglarne hafva det nu, är också säkert. När jag var ett barn, ingick ofta uti mina drömmar eller önskningar det att kunna flyga och att kunna göra mig osynlig.

Dagens Ord

avtvår

Andra Tittar