Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Där är rent utmärkt och spik och allt sådant fås gratis och vår skolelärare är ordförande i en sångförening som kan sjunga och är det det inte generar tar vi en bit giutarr.

Albin skådade djupt i sin rivals ansikte: Ja, men det var besynnerligt! Hur ? Var han där ? Jag, ja! Men jag ville vara allena jag! Det förstår jag, men ville han gifta sig med henne efteråt? Efteråt? Det förstod inte Albin, men herr Axel var heller inte angelägen någon förklaring utan blev sittande med den enda tanken som en spik i sin hjärna: Hon var när honom, men inte mig!

När gumman var kullpratad, gick Carlsson ner, knogade opp sin kista och sitt brännvinskrus, hängde sin tröja en spik vid fönstret och ställde sina sjöstövlar bredvid de andra skoparen. Därpå bad han om ett samtal, vid vilket Gusten skulle närvara, för nu skulle arbetet utdelas och var man sin post.

När gumman var kullpratad, gick Carlsson ner, knogade opp sin kista och sitt brännvinskrus, hängde sin tröja en spik vid fönstret och ställde sina sjöstövlar bredvid de andra skoparen. Därpå bad han om ett samtal, vid vilket Gusten skulle närvara, för nu skulle arbetet utdelas och var man sin post.

Till gengäld härför åtog sig L. att skaffa Nyberg en plats, vilket tillgick det sättet, att L. varje morgon vid sitt choklad läste annonserna i Dagbladet. Långa tider gingo om, utan att någonting ville låta höra av sig. Magistern svalt han blev mager som en spik, men han tröstade sig med att fiolen dess bättre fick plats under den svarta bonjouren, vilken blev allt vidare och vidare.

Här fick han en kasserad halmhatt, där ett par utgångna segelskor, en pipa, ett munstycke, orökta cigarrer, tomlådor och tombuteljer, metspön och Liebigsburkar, korkar, segelgarn, spik, allt som ej kunde medföras eller ansågs obehövligt; det föll många smulor från den rikes bord och man kände allmänt, att man komme att sakna de avresande, från Carlsson, som skulle miste om sin käresta, ner till hönsen och grisarne, som icke längre fingo söndagsmat från herrskapets kök.

»Se där», sade han, »där är just den plats, som vi behöverOch han pekade en obebyggd tomt med en lergrav i mitten och ett plank andra sidan. »Stå här och vakta kärran, skall jag ordna det helaEfter en kvart eller tjugu minuter kom Bill tillbaka bärande ett rep och ett par stolpar samt hammare och spik.

Hvad skall jag göra, jag slipper ej ur en fläck." "Ingen nöd, herr kapten", sade den gamle och stack sina seniga händer in i kaminen, "vi väder nog i dagbräckningen, och båtarna ligga i land hela natten." "Och detta ord skall du hafva pris och ära för, gamla kamrat, och ett godt glas, förstår du. Jack, se åt i tepannan, om där finns vatten, och laga en stark spik åt gubben.

Men nu ska vi väl se till, om inte det kan bli av ändå, efter som vi ha fått en enkom till att ordna me't, och se om inte Carlsson är mannen till'et. , lät 'en göra't ! snäste Gusten och reste med handen sitt kortsnaggiga hår ända, det stod som spik. Se där är Norman! Kom och ta en halv nu, Norman!

När jag kom dit där lyktorna slutade, gick en rysning över ryggen och det blev mörkt för ögonen. Smutsig om benen letade jag mig hem och rev mig alltid en spik när jag vred om portnyckeln. Det låg ett visst behag i detta. levde jag lycklig tills den olyckliga februari månad trädde in. Jag fick icke mera tända min lampa kl. 5, ty solen ville ej ner.