Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Höjen sång till HERREN med tacksägelse, lovsjungen vår Gud till harpa, honom som betäcker himmelen med moln, honom som bereder regn åt jorden, honom som låter gräs skjuta upp bergen, honom som giver föda åt djuren, åt korpens ungar som ropa. Han har icke sin lust i hästens styrka, hans behag står ej till mannens snabbhet.

Jag har icke behag till eder, säger HERREN Sebaot, och till offergåvor av eder hand har jag icke lust. Från solens uppgång ända till dess nedgång är ju mitt namn stort bland folken, och överallt frambäras rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn; ja, mitt namn är stort bland folken, säger HERREN Sebaot.

För ingen del, han ville inte störa. "Men får jag inte se er här? Ni passar bra bland blommorna, ni, som sjelf hör till dem." Alma rynkade sin panna. Nu fann hon alls intet behag i detta slags språk; det föreföll henne dumt och innehållslöst. "Jag gör ingenting, länge ni ser ," sade hon med bestämdhet till Nymark, som stod tröskeln och stödde sig mot dörrposten.

I dag har du nämligen gjort kunnigt att dina hövitsmän och tjänare äro intet for dig, ty i dag märker jag, att om Absalom vore vid liv, men alla vi andra i dag hade omkommit, skulle detta hava varit dig mer till behag.

Men fariséerna sågo detta, sade de till hans lärjungar: »Huru kan eder mästare äta med publikaner och syndareNär han hörde detta, sade han: »Det är icke de friska som behöva läkare, utan de sjuka. Men gån I åstad och lären eder vad de orden betyda: 'Jag har behag till barmhärtighet, och icke till offer. Ty jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare

Det är denna djupa, mystiska, åt naturens innersta syftande tendens, som fyller äfven de tre första delarne af Törnrosens bok med behag och som i den fjärde visar sig med lika styrka, men med än högre ljus och reda.

Hon blef kvar sin plats, jämkade om sin stoppade salopp, torkade med näsduken mun och näsa, strök opp sitt pannan nedfallna hår och utstyrde, mörkret till trots, sina behag det allra bästa. Ett kommandoord, bortblandadt af rodden, hördes nu från slupen, årslagen upphörde och straxt därpå såg den goda frun de dunkla konturerna af båtens befälhafvare bredvid sig bron.

Skulle jag icke se sorgsen ut, den stad där mina fäders gravar äro ligger öde och dess portar äro förtärda av eldKonungen sade till mig: »Vad är det du begär bad jag en bön till himmelens Gud och sade till konungen: »Om det täckes konungen, och om du finner behag i din tjänare, beder jag att du ville låta mig fara till Juda, till den stad där mina fäders gravar äro, det att jag åter bygga upp den frågade konungen mig, allt under det att drottningen satt vid hans sida: »Huru länge kan din resa räcka, och när kan du komma tillbaka det nu alltså täcktes konungen att låta mig fara, uppgav jag för honom en bestämd tid.

Och strax han steg upp ur vattnet, såg han himmelen dela sig och Anden såsom en duva sänka sig ned över honom. Och en röst kom från himmelen: »Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behagStrax därefter förde Anden honom ut i öknen. Och han var i öknen i fyrtio dagar och frestades av Satan och levde bland vilddjuren; och änglarna betjänade honom.

Herren har uti Hans bana Den kloke låtit mening ana, Och tydning åt den vise gaf. Se menskolifvet! Det ju skrider Igenom fröjder, hopp och strider, Som Jordan, hän till Dödens Haf. Detta är nu Bilhah, Sallums dotters Liknelse. Och den fann behag inför Israëls döttrar, att de lärde den åt sina barn, allt intill denna tid. VII. Capitlet.