Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Men nu, när den erkända skönheten utsatt sig till tävlan och segraren hade alltför mycket att vinna, kände han sig uppfordrad att begagna sporrarne och resa kam, och med fast beslut att bli tuppen, gick han ner vedbacken, där spelet redan var i full gång.

När de nu fjärde dagen stodo upp bittida om morgonen och han gjorde sig redo att resa, sade kvinnans fader till sin måg: »Vederkvick dig med ett stycke bröd; sedan mån I resa satte de sig ned och åto båda tillsammans och drucko.

Han sökte ett botaniskt stipendium, det Jönsson-Hübnerska, som instiftaren i ett anfall av entusiasm hade trott räcka till för en resa till Norge eller Finland. Det var femhundra kronor. Niklasson sökte det, i det han förklarade sig villig att resa till Argentina för pengarna. Han fick det under huvudskakningar.

Det var vid middagen en dag i början av augusti. Som vanligt vid vackert väder, var bordet dukat den stora gräsplanen mitt för slottet vid början av kastanjealléen. Solen höll att ned bakom St. Cucufaskogen kastanjernas skuggor blevo längre och längre. Men gästerna voro i afton många och glada och hade icke lust att tidigt resa sig från bordet.

Och Absalom hade, medan han ännu levde, låtit resa åt sig en stod som står i Konungsdalen; ty han tänkte: »Jag har ingen son som kan bevara mitt namns åminnelse. Den stoden hade han uppkallat efter sitt namn, och den heter ännu i dag Absaloms minnesvård.

Mitt hjärta slår lugnt, och mitt hufvud är svalt. Jag känner ingen förödmjukelse öfver att han drager sig tillbaka, ty jag börjar inse, att jag som människa är lika mycket värd som han. Hans snille bländade mig i början, att jag dignade ned som Saulus och ropade: »Herre! HerreMen jag skall resa mig, starkare än förr, mera mogen, mera viss mig själf.

Om jag lever till en femtio år, tänker jag fara marknader med varor. Ty länge jag är ung, är det bättre att sitta hemma i min lilla handelsbod. Man går gärna in till en disk, där en täck handelsmaninna sitter och säljer, inföll han. Men den tiden är det styggt att resa marknader, fortfor hon, litet bortvänd; man råkar ut för ... ja.

Det dröjde icke länge, innan de möttes och anhöllos av några i lumpor klädda, men välväpnade karlar, som, förvånade över deras djärvhet, nalkats dem, icke för att plundra, utan för att fråga dem om deras ärende och om meningen med deras resa.

Därefter sade kvinnans fader till mannen: »Beslut dig för att stanna här över natten, och låt ditt hjärta vara glattOch när mannen ändå gjorde sig redo att resa, bad hans svärfader honom enträget, att han ännu en gång stannade kvar där över natten.

Karmides hade i början motsvarat hoppet. När hans myndighetsår var inne, trolovade han Hermione och företog därefter med Krysanteus' bifall en resa genom Syrien, Egypten och Italien. När han återkommit till Aten, syntes han till lynne och böjelse alldeles förändrad. Han fann sig icke väl i Krysanteus' grannskap.

Dagens Ord

blårutig

Andra Tittar