Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Jag har ingenting att göra, och dessutom plågar det mig att sitta och se det rena, vita papperet hemma skrivbordet. Och likväl måste det alltid ligga där, att jag har det till hands när jag får någon god idé, ty jag skriver ju ett drama, var det inte ? Han gick obeslutsam av och an trottoaren utanför Berzelii park. Det vita papperet är mitt onda samvete...

Jag är förtjust i de händerna, de gömma i sig en rik fond af lifsvärme, det är naturligt för dem att smeka och värma. flyttade han sig, kom alldeles i skuggan med den hvita lampskärmen bakom sig; jag kände ljusskenet i mitt ansikte, men kunde icke se hans. Det var icke att uthärda. Nej, ni måste flytta er! Han reste sig ögonblickligen. Hvar skall jag sitta ? Där.

Inte visste han noga, när ångbåten kom, och därför fick han också sitta där länge. Men han satt kvar tåligt och tyst, och redan långt ute fjärden, medan båten gick fram och åter mellan de många bryggorna, fick hans mamma syn honom. Han satt där liten och hopkrupen, och hans gröna krockethatt lyste mot det blåa vattnet.

Och HERREN sade: 'Dessa hava icke någon herre; de vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt sade Israels konung till Josafat: »Sade jag dig icke att denne aldrig profeterar lycka åt mig, utan allenast olyckaMen han sade: »Hören alltså HERRENS ord. Jag såg HERREN sitta sin tron och himmelens hela härskara stå hans högra sida och hans vänstra.

Men angående Jojakim, Juda konung, skall du säga: säger HERREN: Du har bränt upp denna rulle och sagt: »Huru kunde du skriva däri att konungen i Babel förvisso skall komma och fördärva detta land, och göra slut både människor och djur däriDärför säger HERREN om Jojakim, Juda konung: Ingen ättling av honom skall sitta Davids tron; och hans egen döda kropp skall komma att ligga utkastad, prisgiven åt hettan om dagen och åt kölden om natten.

Och Natan sade: »Min herre konung, är det väl du som har sagt att Adonia skall bliva konung efter dig, och att han skall sitta din tron?

När israeliten bortgår till det eviga huset, kommer en ängel, som förestår Edens lustgård , och som mottager hvarje omskuren Israels son och inför honom i Edens lustgård. Abraham skall sitta vid Gehennas port och skall icke tillåta någon omskuren att stiga dit ned. Gehennas eld har ingen magt öfver syndare af Israel, emedan Abraham stiger ned och återför dem derifrån."

Han skulle döda sitt sjelf och uppgå i Jesus; lida sin tid och sedan in i sin Herres glädje. Han vaknade en natt och såg bröderna sitta vid ljus. De talade om ämnet. Han kröp under täcket, stack fingren i öronen, för att icke höra. Men han hörde ändå. Bror talade om pensioner i Paris, der ynglingar bundos i sängarne utan att detta hjelpte.

Han kom numera sällan om förmiddagarne; men dock ännu hvarje dag i skymningen, strax efter middagen. Der kunde han sitta i en af de bekväma stolarne och röka sin cigarett, tigande, medan mörkret föll .

Vårdagarna med Ellen, sommaren med Märta, nej, det kunde man sannerligen icke kalla meningslöst. Om det var meningslöst, vad skulle man säga om dem, som förnöta sitt liv med att sitta i ett ämbetsverk eller ett kontor, eller med att stå i en kateder och prata dumheter, som hans far till exempel?

Dagens Ord

medsols

Andra Tittar