Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Huru som helst, men kalla genast styrpinnarna i Blekingebanan in för kyrkorådet och ge dem en varning att för framtiden laga med , att passagerarna från Blekinge lastas ut stationen i Kristianstad de slippa att fastna i djupan dy utan kunna taga sig ut i livet utan att medföra lerbehängda galoscher, att var enda människa nödvändigt skall ha reda att de varit i lilla Paris.

Hela dagen sög han sin tomma pipsnugga; någon tobak fans der inte, men derifrån kom ändå en liten svedd smak, och sjelfva sugandet var dessutom redan en njutning. Vid middagstiden var Hellu inte ännu hemma. Men hon hade från sin påse lemnat bordet några kalla potäter och en råttäten brödbit. Holpainen hittade i skåpet salt, som han lade i vatten.

Och man skall kalla dig »HERRENS stad», »Israels Heliges Sion». I stället för att du var övergiven och hatad, att ingen ville taga vägen genom dig, skall jag göra dig till en härlighetens boning evinnerligen och till en fröjdeort ifrån släkte till släkte.

Men människor kan låta bli usla tillställningar: sådana är undvikliga och bör undvikas, och är inte att kalla prov, helst som de oftast för till helvetet, dit väl ingen vänlig inrättning borde vilja dra sina underlydande. Men tänker du inte som jag, Albert, har du din fulla frihet med dig, och ...

Det är mig omöjligt att läsa den eller andra utan att ana symboliskt uttryckta sanningar. De genomskimra dem, som pärlan skimrar från bottnen av en källa, som själen genomskimrar människogestalten. Men, sade Ismene, är det icke skalderna, som diktat dessa vackra saker för sig och andra? Detsamma säga kristianerna, anmärkte Julia.

sände Farao och lät kalla till sig Mose och Aron och sade till dem: »Jag har syndat denna gång. Det är HERREN som är rättfärdig; jag och mitt folk hava gjort orätt.

Och hans son Rehabeam blev konung efter honom. Och Rehabeam drog till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till konung. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta, där han var i Egypten dit hade han nämligen flytt för konung Salomo vände han tillbaka från Egypten. Och de sände bort och läto kalla honom åter.

För många af Barnavännens läsare är nog fisken å vår teckning en ny bekantskap, äfven om han hört själfva namnet uttalas i ett annat sammanhang. Ty ordet " Näbbgädda " säges, styggt nog, inte bara om fisken. Näbb-eller horngäddan kalla vi fisken å vår teckning.

Problemställningen bygger den motsats, som skymtade i Två toner , och det är frågan om inlandets eröfringståg mot kustlandet, som Mörne gestaltar i sin novell. Två gårdar ligga sida vid sida. Den ena är det stora godset Elofsnäs, »Elofsnäs-länet», som gamla allmogemänniskor pläga kalla det. Det är den typiska nyländska herrgården. den residerar sedan flera släktled familjen von Wenden.

Allt hade förklarats som en dröm eller en feberfantasi». »Stundom måste han le, när han tänkte hvad hans vänner med sitt kalla förstånd skulle säga, om de visste». Men de veta lyckligtvis ingenting; de ana inte hur mycket det finnes mellan himmel och jord, och hade man bedt dem säga sin mening om doktor Olavi Luoto, hade de svarat: »en vanlig ung läkare, som idkar musik lediga stunder.

Dagens Ord

avtvår

Andra Tittar