Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Saligt är det folk vars Gud HERREN är, det folk som han har utvalt till arvedel åt sig. Ja, från himmelen skådade HERREN ned, han såg alla människors barn. Från sin boning blickade han ned till alla dem som bo jorden, han som har danat allas deras hjärtan, han som aktar alla deras verk. En konung segrar icke genom sin stora styrka, en hjälte räddas icke genom sin stora kraft.

Och det som stod i skrivelsen var skrivet med arameiska bokstäver och avfattat arameiska. Likaledes skrevo rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai ett brev om Jerusalem till konung Artasasta av följande innehåll.

De skola draga omkring i landet, nedtryckta och hungrande, och i sin hunger skola de förbittras och skola förbanna sin konung och sin Gud. Och de skola vända blicken uppåt, de skola ock skåda ned jorden; men se, där är nöd och mörker och natt av ångest. Ja, tjockt mörker är de fördrivnas liv. Dock, natt skall icke förbliva där nu ångest råder.

tillbaka han till Skadar vänder, Ger åt kungen vagn och hästar åter, Ger åt honom guld, sex bördor, åter: "Konung, här jag hämtar vagn och hästar, Här jag hämtar guld, sex bördor, åter, Ty jag fann ej Stojan och Stojana, Ej de båda namn af lika tonljud." När kung Vukaschin förnummit detta, Lät han kalla dit byggmästarn Rado, Rado åter murare tre hundra, För att bygga Skadar vid Bojana.

Vad nu mer är att säga om Jojakim och om de styggelser som han gjorde, och om vad han eljest har befunnits vara skyldig till, det finnes upptecknat i boken om Israels och Juda konungar. Och hans son Jojakin blev konung efter honom. Jojakin var åtta år gammal, när han blev konung, och han regerade tre månader och tio dagar i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon.

I första månaden, det är månaden Nisan, i Ahasveros' tolfte regeringsår, kastades pur, det är lott, inför Haman om var särskild dag och var särskild månad intill tolfte månaden, det är månaden Adar. Och Haman sade till konung Ahasveros: »Här finnes ett folk som bor kringspritt och förstrött bland de andra folken i ditt rikes alla hövdingdömen.

Men när filistéerna hörde att David hade blivit smord till konung över Israel, drogo de allasammans upp för att fånga David. När David hörde detta, drog han ned till borgen. Och sedan filistéerna hade kommit fram, spridde de sig i Refaimsdalen. frågade David HERREN: »Skall jag draga upp mot filistéerna?

sade folket till Samuel: »Vilka voro de som sade: 'Skulle Saul bliva konung över oss! Given hit dessa män, att vi döda demMen Saul sade: » denna dag skall ingen dödas, ty i dag har HERREN givit seger åt Israel

Och jag skall låta herdar uppstå åt dem, vilka skola föra dem i bet; och de skola icke mer behöva frukta eller förskräckas och skola icke mer drabbas av hemsökelse, säger HERREN. Se, dagar skola komma, säger HERREN, jag skall låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Han skall regera såsom konung och hava framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet jorden.

Men somliga av Israels barn gjorde Salomo icke till trälar vid de arbeten han utförde, utan de blevo krigare och hövitsmän för hans kämpar, eller uppsyningsmän över hans vagnar och ridhästar. Och konung Salomos överfogdar voro två hundra femtio; dessa hade befälet över folket.

Andra Tittar