Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och ur denna hälft, som tillföll de övriga israeliterna, uttog Mose var femtionde, både av människor och av boskap, och gav detta åt leviterna, som det ålåg att iakttaga vad som var att iakttaga vid HERRENS tabernakel, allt såsom HERREN hade bjudit Mose. Och befälhavarna över härens avdelningar, över- och underhövitsmännen, trädde fram till Mose.

Men lägg nu av dig dina smycken, vill jag se till, vad jag skall göra med dig togo Israels barn av sig sina smycken och voro utan dem allt ifrån vistelsen vid Horebs berg. Men Mose hade för sed att taga tältet och slå upp det ett stycke utanför lägret; och han kallade det »uppenbarelsetältet». Och var och en som ville rådfråga HERREN måste ut till uppenbarelsetältet utanför lägret.

Och jag sade till dem: »I ären helgade åt HERREN, och kärlen äro helgade, och silvret och guldet är en frivillig gåva åt HERREN, edra fäders Gud.

Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bliva större än dess forna var, säger HERREN Sebaot; och denna plats skall jag låta friden råda, säger HERREN Sebaot.

Detta är det ord som HERREN talade till profeten Jeremia om att Nebukadressar, konungen i Babel, skulle komma och slå Egyptens land: Förkunnen i Egypten och kungören i Migdol, ja, kungören i Nof, ock i Tapanhes, och sägen: »Träd fram och gör dig redo, ty svärdet frossar runt omkring digVarför äro dina väldige slagna till marken? De kunde ej hålla stånd, ty HERREN stötte dem bort.

Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft. Därnäst kommer detta: 'Du skall älska din nästa såsom dig själv. Intet annat bud är större än dessa svarade den skriftlärde honom: »Mästare, du har i sanning rätt i vad du säger, att han är en, och att ingen annan är än han.

Och när de den sjätte dagen tillreda vad de hava fört hem, skall det vara dubbelt mot vad de eljest för var dag samla inOch Mose och Aron sade till alla Israels barn: »I afton skolen I förnimma att det är HERREN som har fört eder ut ur Egyptens land, och i morgon skolen I se HERRENS härlighet, HERREN har nämligen hört huru I knorren mot honom.

Men om morgonen, när ruset hade gått av Nabal, omtalade hans hustru för honom vad som hade hänt. blev hans hjärta såsom dött i hans bröst, och han blev såsom en sten. Och vid pass tio dagar därefter slog HERREN Nabal, att han dog.

Sedan skolen I räkna sju fulla veckor från dagen efter sabbaten, från den dag I buren fram viftofferskärven; femtio dagar skolen I räkna intill dagen efter den sjunde sabbaten; skolen I bära fram ett offer av den nya grödan åt HERREN. Från de orter där I bon skolen I bära fram viftoffersbröd, två kakor av två tiondedels efa fint mjöl, bakade med surdeg: en förstlingsgåva åt HERREN. Och jämte brödet skolen I föra fram sju felfria årsgamla lamm, en ungtjur och två vädurar, till att offras såsom brännoffer åt HERREN, med tillhörande spisoffer och drickoffer: ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för HERREN. Därtill skolen I offra en bock till syndoffer och två årsgamla lamm till tackoffer.

Du omgjordade mig med kraft till striden, du böjde mina motståndare under mig. Mina fiender drev du flykten för mig, och dem som hatade mig förgjorde jag. De ropade, men det fanns ingen som frälste; till HERREN, men han svarade dem icke. Och jag stötte dem sönder till stoft för vinden, jag kastade ut dem såsom orenlighet gatan.

Dagens Ord

mässing

Andra Tittar