Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och HERREN välsignade slutet av Jobs levnad ännu mer än begynnelsen, att han fick fjorton tusen får, sex tusen kameler, ett tusen par oxar och ett tusen åsninnor. Och han fick sju söner och tre döttrar. Den första dottern kallade han Jemima, den andra Kesia och den tredje Keren-Happuk.

David säger ju, att Herren är hans klippa, Ps. 18:3. " denna klippa skall jag bygga min församling," sade Herren till Petrus. Eftersom det nu säges, att dessa sju hufvud äro sju berg och sju konungar, blir väl lättast att fatta bergen såsom uttryck för dessa konungars fasta riken eller hufvudstäder med dess konungsborgar.

Och om någon sak lägges det varpå hon har legat eller suttit, och någon kommer vid denna sak, skall han vara oren ända till aftonen. Och om en man ligger hos henne, och något av hennes månadsflöde kommer honom, skall han vara oren i sju dagar, och allt varpå han ligger bliver orent.

Och om det är en vit fläck som synes hans kropps hud, men den icke visar sig djupare än den övriga huden, och håret därpå icke har vitnat, skall prästen hålla den angripne innestängd i sju dagar.

Den arme kan åter hava ett hopp, och orättfärdigheten måste tillsluta sin mun. Ja, säll är den människa som Gud agar; den Allsmäktiges tuktan du icke förkasta. Ty om han och sargar, förbinder han ock, om han slår, hela ock hans händer. Sex gånger räddar han dig ur nöden, ja, sju gånger avvändes olyckan från dig. I hungerstid förlossar han dig från döden och i krig undan svärdets våld.

Trängas med kreti och pleti i en trång järnvägskupé! Det var fasansfullt. Men löftet var givet och måste infrias, och med tungt hjärta skickade han betjänten till stationen för att köpa en biljett och en platsbiljett. Fönsterplats. Det var en mycket vemodig kammarherre, som aftonen tog sin fönsterplats i besittning i en kupé, där sju andra personer redan voro installerade.

Och Jakob lyfte upp sina ögon och fick se Esau komma med fyra hundra man. fördelade han sina barn Lea och Rakel och de båda tjänstekvinnorna. Och han lät tjänstekvinnorna med deras barn främst, Lea med hennes barn därnäst, och Rakel med Josef sist. Och själv gick han framför dem och bugade sig sju gånger ned till jorden, till dess han kom fram till sin broder.

Och vinpressen trampade utanför staden, och blod gick ut från pressen och steg ända upp till betslen hästarna, en sträcka av ett tusen sex hundra stadier. Och jag såg ett annat tecken i himmelen, stort och underbart; sju änglar med de sju plågor som bliva de sista, ty med dem är Guds vredesdom fullbordad. Och jag fick se något som såg ut såsom ett glashav, blandat med eld.

Det osyrade brödets högtid skall du hålla: i sju dagar skall du äta osyrat bröd, såsom jag har bjudit dig, den bestämda tiden i månaden Abib, eftersom du drog ut ur Egypten; men med tomma händer skall ingen träda fram inför mitt ansikte. Du skall ock hålla skördehögtiden, när du skördar förstlingen av ditt arbete, av det du har sått marken.

Vi se således, att äfven denna profetia i Dan. 11 har förutnämnda trefaldiga uppfyllelse, den præteristiska den dåvarande tiden, den historiska under de 2500 åren och den futuristiska under de sista sju åren eller 2,500 dagar. Det är troligt, att äfven Antioki allra första krig med Egypten rörande Kleopatras arf får sin uppfyllelse antikrist.

Andra Tittar