Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Vi äro alla söner till en och samma man; vi äro redliga män, dina tjänare äro inga spejareMen han sade till dem: »Jo, I haven kommit för att se efter, var landet är utan skyddDe svarade: »Vi, dina tjänare, äro tolv bröder, söner till en och samma man i Kanaans land; men den yngste är nu hemma hos vår fader, och en är icke mer tillJosef sade till dem: »Det är såsom jag sade eder: I ären spejare.

Och ej nog med dessa ökenår: det fanns också mänskorna omkring honom, som ej förstodo honom, som ej kunde begripa, att han en gång skulle sluta som Josef i Egypten, ett eller annat sätt, han ännu ej hade klart för sig själv. Men detta insågo ej mänskorna, därför att han ej satt bland de översta i klassen och ej något sätt intog en ledareställning bland kamraterna.

Och de ställde i ordning sina skänker, till dess Josef skulle komma hem om middagen; ty de hade fått höra att de skulle äta där. När sedan Josef hade kommit hem, förde de skänkerna, som de hade med sig, in till honom i huset och föllo ned för honom till jorden. Och han hälsade dem och frågade: »Står det väl till med eder fader, den gamle, som I taladen om?

Men när Hadad hade dött, voro dessa Edoms stamfurstar: fursten Timna, fursten Alja, fursten Jetet, fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon, fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar, fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa voro Edoms stamfurstar. Dessa voro Israels söner: Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar och Sebulon, Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Aser.

Därefter sade Josef till sina bröder och sin faders folk: »Jag vill fara upp och berätta för Farao och säga till honom: 'Mina bröder och min faders folk, som hittills hava bott i Kanaans land, hava kommit till mig.

sade Josef till Farao: »Faraos drömmar hava en och samma betydelse; vad Gud ämnar göra, det har han förkunnat för Farao. De sju vackra korna betyda sju år, de sju vackra axen betyda ock sju år; drömmarna hava en och samma betydelse.

Men när Herodes var död, se, visade sig i drömmen en Herrens ängel for Josef, i Egypten, och sade: »Stå upp och tag barnet och dess moder med dig, och begiv dig till Israels land; ty de som traktade efter barnets liv äro nu döda stod han upp och tog barnet och dess moder med sig, och kom till Israels land.

"Nej, mor, det kan jag inte, för kommer jag för sent", svarade Jakob. Men han dröjde ändå omkring en halftimme, innan han gick. Jakob kom i skolan, skulle han berätta om Josef, som såldes af sina bröder. Men han kunde ingenting. "Hvarför lär du dig inte dina läxor?" frågade läraren. "Jag kan inte", svarade Jakob. eftermiddagen blåste det duktigt.

Men Jakob bosatte sig i det land där hans fader hade bott såsom främling, nämligen i Kanaans land. Detta är berättelsen om Jakobs släkt. När Josef var sjutton år gammal, gick han, jämte sina bröder, i vall med fåren; han följde såsom yngling med Bilhas och Silpas, sin faders hustrurs, söner. Och Josef bar fram till deras fader vad ont som sades om dem.

»Josef B. Schönstein är mitt namn», svarade främlingen småleende, och Andersson greps av en hemlig vördnad inför denne siffrornas och guldets kung. Nu ville ödet, att Andersson, solande sig i detta magnifika sällskap, Linnégatan mötte sin själs älskade i sällskap med banktjänstemannen Fågelström, hälsade och passerade.

Dagens Ord

blårutig

Andra Tittar