Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Denne föll ned för Jesu fötter och bad honom att han skulle komma till hans hus; ty han hade ett enda barn, en dotter, vid pass tolv år gammal, som låg för döden. Men under det att han var väg dit, trängde folket hårt honom. Nu var där en kvinna som hade haft blodgång i tolv år och icke hade kunnat botas av någon.

Nu, när denne hörde dörren röras, Såg sin vän från forna dagar komma, Sprang han upp, fast lam af sår och mödor. "Än har dagen ljus för oss", han sade, " de unga trampa våra stigar, Kraft och mandom ej är glömd i landet. Sådan gudstjänst har i dag här hållits, Att ett barn, som hört den nu i vaggan, Skall förtälja den för sina söner.

Och Farao Neko lät sätta honom i fängelse i Ribla i Hamats land och gjorde slut hans regering i Jerusalem; och han pålade landet en skatt av ett hundra talenter silver och en talent guld. Och Farao Neko gjorde Josias son Eljakim till konung i hans fader Josias ställe och förändrade hans namn till Jojakim. Men Joahas tog han med sig, och denne kom till Egypten och dog där.

FRUN. Jag måste anställa en process mot er. Jag måste dränka denne nye Leander, och lyckligtvis fanns er bäck alldeles till hands! ERNEST. Men jag måste tillstå att jag inte begriper

tog hans moder två hundra siklar silver och gav dem åt en guldsmed, och denne gjorde därav en skuren och en gjuten gudabild, vilka sedan ställdes in i Mikas hus. Mannen Mika hade ett gudahus; han lät ock göra en efod och husgudar och insatte genom handfyllning en av sina söner till präst åt sig. den tiden fanns ingen konung i Israel; var och en gjorde vad honom behagade.

Manskapet hade Barents sin sida, och denne lyckades också vinna befälhafvaren för manskapets mening. Den 14 Maj, efter två veckors agitation, lofvade befälhafvaren att manskapets önskningar till mötes, i fall icke fartyget vore isfritt i slutet af Maj. Men månaden gick till ända, utan att der visade sig någon utsigt, att fartyget vid den tiden kunde komma loss.

För att vara ett lif, tillhörigt folkets störste man, vore väl detta förvånande händelser, halsbrytande företag och stormiga själsskakningar blottade lefnadslopp att anses temligen fattigt, såvida ej denne hjeltes bragder varit af andlig art, af den art som manar minnestecknaren att för sin framställning söka det intresseväckande helt andra områden än de nyssomnämda.

Och alla furstarna i hövdingdömena och satraperna och ståthållarna och konungens tjänstemän understödde judarna, ty förskräckelse för Mordokai hade fallit över dem. Ty Mordokai var nu stor i konungens hus, och hans rykte gick ut i alla hövdingdömen, eftersom denne Mordokai lev allt större och större.

Jag beder dig, plåga mig ickeJesus skulle nämligen just bjuda den orene anden att fara ut ur mannen. Ty i lång tid hade han farit svårt fram med mannen; och väl hade denne varit fängslad med kedjor och fotbojor och hållits i förvar, men han hade slitit sönder bojorna och hade av den onde anden blivit driven ut i öknarna.

När hon nu skulle föda, se, funnos tvillingar i hennes liv. Och i födslostunden stack den ene fram en hand; tog hjälpkvinnan en röd tråd och band den om hans hand och sade: »Denne kom först framMen när han därefter åter drog sin hand tillbaka, se, kom hans broder fram; och hon sade: »Varför har du trängt dig framOch han fick namnet Peres.

Dagens Ord

nidarfjället

Andra Tittar