Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Visst försöktes dödens tänder, Hur de kunde bita bäst, När han en gång fått i händer Den, han fruktat allra mest; Men det var, som ville natt Taga själfva dagen fatt, Stoftet himlens sol betäcka Eller mörkret stjärnan släcka.

När den ljusa dagen nu var kommen Och till fästet portarna man öppnat, Ut beger sig Militza, tsarinnan, Och hon stannar väntande vid porten. Hären bryter opp i slutna leder, Alla ryttare med tunga pikar Och i spetsen Jugovitschen Boschko, Bärande för hären korsets fana. Guldbetäckt är öfverallt hans fåle, Fanan svajar fladdrande kring honom Och betäcker honom ner till sadeln.

Men nu skimmerhvita hingstar spränger fram Ur skogens djup ett ryttarpar, Och folket stormar jublande till slottets port, Från hundra läppar ljuda ord: "Hell, hell vår furste! Dag han bringar, dagen lik, Af ljus en fåle tyglar han, En dufva bär han sin arm, bäre han Sin mildhet med till trogna barn."

Nu skall jag snart utgjuta min förtörnelse över dig och uttömma min vrede dig, och döma dig efter dina gärningar och låta alla dina styggelser komma över dig. Jag skall icke visa någon skonsamhet och icke hava någon misskund, jag skall giva dig efter dina gärningar, och dina styggelser skola vila dig. Och I skolen förnimma att jag, HERREN, är den som slår. Se, dagen är inne; se, det kommer!

Och jag skall uppenbara min härlighet bland folken, att alla folk skola se den dom som jag har utfört, och se huru jag har låtit min hand drabba dem. Och Israels barn skola förnimma att jag, HERREN, är deras Gud, från den dagen och allt framgent.

Nu slog klockan tolv det fatala klockslaget; hans tal var slut, kanonerna dundrade, orgeln spelade upp och klockorna ringde. Den vackraste dagen i hans liv var förstörd; han som väl behövde ett minne att värma och stärka sig vid, han fick det ej!

Jag vill sannerligen ej råda någon europeisk rymmare att afvika inåt Norge, ty der är numera allt för fullt af andra turister och »dyrskue» vid alla stationer. Vi fem voro dock fullkomligt öfvertygade om, att vårt inkognito skyddade oss från hvarje tilltal och förhör af medresande; men »man skall ej prisa dagen förrän solen gått ned

skall denna deras smörjelse bliva för dem en invigning till ett evärdligt prästadöme, släkte efter släkte. Och Mose gjorde detta; han gjorde i alla stycken såsom HERREN hade bjudit honom. blev tabernaklet uppsatt i första månaden av andra året, första dagen i månaden. satte Mose upp tabernaklet.

HERRENS stora dag är nära, ja, den är nära, den kommer med stor hast. Hör, det är HERRENS dag! I ångest ropa nu hjältarna. En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och trångmål, en dag av ödeläggelse och förödelse en dag av mörker och tjocka, en dag av moln och töcken, en dag basunljud och härskri höjes mot de fastaste städer och mot de högsta murtorn.

Var timme hade sin stilla och högtidliga syssla, och jorden låg långt borta. Sju gånger om dagen fick hon sjunga Guds heder, och efter var ton hörde hon änglaskarornas jubel under valvet. Lyckligt det folk, som har kloster, där den betryckta och trötta kan en fristad! viskade hon var natt, när hon väcktes av klämtslag och huttrande tände sitt ljus för att följa systrarna och höja glädjerop.