Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Nej, jag var inte ens mörkrädd som barn. Men jag är rädd för Den Oändlige, mumlade han. Jag kan inte rädda er från honom nu god natt! Hon räckte honom sin behandskade hand och han kände sig plötsligt sårad av hennes köld. Helt lätt tryckte han handen och försvann hon i porten. Han stod en stund kvar och stirrade huset. Sedan gick han sakta nedåt Norr.

Jag har det, jag har det, unge man! Vår förmögenhet är gjordOch utan ett ord vidare rusade han in genom ägghandlarens port, och jag följde naturligtvis efter. Innanför porten stodo tio lådor och en mycket bekymrad man. Det var lådorna som luktade. »Jädrans värme», sade Bill innerligt. Bill var en stor psykolog.

Fru Olga, som stått ödmjuk och ångerfull inför följderna av en dåraktig handling, stark och modig inför skamlösa beskyllningar, tappade i skrattvirveln sans och besinning, drog åt sig kjolarna och störtade blint porten, som lyckligtvis öppnades inifrån. Efter henne följde Ludwig och Bollan, prästen och Brut. Likväl tystnade varken skrattet eller de skämtsamma utropen och anspelningarna.

Redan afstånd såg hon Petu stå i porten och vänta henne och hon anade deraf, att allt nu ej var, som det borde. Gossen darrade af köld i sin tunna klädning. Han var barhufvad och med nakna ben; fötterna hade han ett par gamla kängor. Mari försökte skynda och vinkade med handen åt Petu att in; men gossen stod qvar. Anni dör! ropade han. Gud välsigne!

Och han tog upp murpelarna till sextio alnar; och intill förgårdens murpelare sträckte sig porten runt omkring. Och avståndet mellan ingångsportens framsida och förhusets framsida vid den inre portöppningen var femtio alnar.

vill jag bara säga, att jag inte ljugit ett ord. Jag har sagt att hennes nåd var ute i natt, och det är sant. För jag vaknade vid att porten gnällde och gick jag in i hennes nåds rum och det var tomt. Jag kunde inte begripa, hur hennes nåd kommit ut, eftersom jag ligger i rummet utanför hennes.

I hans hem äro trevnad och familjelycka gamla gäster, som ej synas ha för avsikt att någonsin flytta därifrån. Nu höres bullret av en vagn, som närmar sig och stannar utanför porten. Barnen skynda nyfiket fram för att betrakta densamma. Det är en sufflett, förspänd med stolta, eldiga hästar. En medelålders man i elegant resdräkt, men blek, mager och av dystert utseende, stiger, ur.

Emedan hafvet var betäckt af is och manskapet gjorde svårigheter, vände han den följande dagen om mot söder för att sluta sig till Nais parti. Barents följde Novaja Semljas vestra kust till Kariska porten, der han af drifis hindrades att angöra landets sydspets.

Och han mätte den södra porten den var lika stor som de andra Och dess vaktkamrar, murpelare och förhus voro lika stora som de andra, och fönster funnos den och dess förhus runt omkring. Den var femtio alnar lång och tjugu fem alnar bred. Och förhus funnos runt omkring tjugufem alnar långa och fem alnar breda.

Åt alla fyra sidorna mätte han platsen. Den var omgiven av en mur, som utefter platsens längd höll fem hundra stänger och utefter dess bredd fem hundra stänger. Och den skulle skilja det heliga från det som icke var heligt. Och han lät mig åstad till porten, den port som vette åt öster.

Andra Tittar