Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


"Bland de fruntimmer, som uppträda i dessa författares dikter", heter det, "finner man åtta äktenskapsbryterskor, fem prostituerade af olika rang, sex offer för förföring, fyra mödrar, som förälskat sig i sina söner och svärsöner, och, en enda undantagen, öfverlåtit sig åt sin böjelse, och elfva personer, som direkt och indirekt mördas af sina älskare.

Och han mätte platsen runt omkring. Han mätte med sin mätstång åt östra sidan: den höll efter mätstången fem hundra stänger runt omkring. Han mätte åt norra sidan: den höll efter mätstången fem hundra stänger runt omkring. Han mätte ock åt södra sidan: den höll efter mätstången fem hundra stänger. Han vände sig mot västra sidan och mätte med mätstången fem hundra stänger.

När jag talar med Ivar Mörcke kommer jag visserligen ihåg, att jag ser gammal ut och bör vara gammal, men det, att han är fem år äldre, gör i alla fall, att jag icke behöfver spela hvarken ungdom eller gammal mamma. Jag är helt enkelt en kvinna trettioåtta och han en man fyrtiotre.

Han var fullkomligt oberedd ett plötsligt nedstörtande från sin sällhets himmel, och tömmarna gledo sakta undan hans hand. Olivia grep dem ögonblickligen, höll in hästen och störtade i löjtnantens armar när han fem sekunder senare hann fram.

Belas söner voro Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri, tillsammans fem, huvudmän för sina familjer, tappra stridsmän; de som voro upptecknade i deras släktregister utgjorde tjugutvå tusen trettiofyra. Bekers söner voro Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot och Alemet. Alla dessa voro Bekers söner.

Ja, mina herrar, sade han i det han tände sin vandringspipa, jag har gjort tämligen goda affärer. Värnamo marknad uppsnappade jag fem priser; här och där i bygderna påträffade jag några andra, som likaledes läto övertala sig att tjäna krigets gud. I Jönköping hoppas jag även kunna göra ett gott kap.

Men ingen oadelig, om än hon haft de allrautsöktaste händer, skulle han ta. Nu blefvo de fem fröknarna utmärkt belåtna, och sågo sig ren en hvar som prinsens brud, eller åtminstone som thronföljarbrudens syster, ty bland många vackra händer måste väl något par behaga prinsen.

Gusten, som tyckte, att det började för långt, tog nu till att jodla en schottisch, i vilken Norman och Rundqvist instämde, varefter det ettriga samtalet mojnade av, kastande sig in den gemensamma fienden, pastor Nordström, som låtit dem stå i fem timmar och sjunga arton verser.

Och östra sidan skall den ock hålla fyra tusen fem hundra alnar och hava tre portar: den första Josefs port, den andra Benjamins port, den tredje Dans port. Sammalunda skall ock södra sidan hålla ett mått av fyra tusen fem hundra alnar och hava tre portar: den första Simeons port, den andra Isaskars port, den tredje Sebulons port.

Och jag skall skaffa frid i landet, och I skolen ro, och ingen skall förskräcka eder. Jag skall göra slut vilddjuren i landet, och intet svärd skall fram genom edert land. I skolen jaga edra fiender framför eder, och de skola falla för edra svärd. Fem av eder skola jaga hundra framför sig, och hundra av eder skola jaga tiotusen, och edra fiender skola falla för edra svärd.

Dagens Ord

avtvår

Andra Tittar