Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


De skulle utgöra den skapande förmågan hos konstnärn, men dock , att deras produktioner vore ännu oregelbundna, formlösa och nebulistiska, till dess de mottagit reglor, form och betydelse af smaken, af förnuftet.

Därtill förde ock araberna till honom småboskap, sju tusen sju hundra vädurar och sju tusen sju undra bockar. blev Josafat allt mäktigare och till slut övermåttan mäktig. Och han byggde borgar och förrådsstäder i Juda. Han hade stora upplag i Juda städer; och krigsfolk, tappra stridsmän, hade han i Jerusalem. Och detta var ordningen bland dem, efter deras familjer.

Deras pilar äro skarpa, och deras bågar äro alla spända; deras hästars hovar äro såsom av flinta, och deras vagnshjul likna stormvinden. Deras skriande är såsom en lejoninnas; de skria såsom unga lejon, rytande gripa de sitt rov och bära bort det, och ingen finnes, som räddar.

säger HERREN Sebaot: Se, jag skall frälsa mitt folk ut ur både österland och västerland och låta dem komma och bosätta sig i Jerusalem; och de skola vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud, i sanning och rättfärdighet.

Jag är en alltför aktgifvande natur och ser för tydligt det hemliga maskineriet i menniskorna. Jag är, som de fleste af den generation jag tillhör, en öfver-reflekterad själsanatom, jag plockar bevekelsegrunderna till alla handlingar i sär och undersöker deras beståndsdelar; det gör mig kall. Jag kan inte se dig med andra ögon derför att du är min mor.

Ty om de än fasta, vill jag dock icke höra deras rop, och om de än offra brännoffer och spisoffer har jag intet behag till dem, utan vill förgöra dem med svärd, hungersnöd och pest.

Detta var nu Juda barns stams arvedel, efter deras släkter.

Och dem skall jag giva till spillo, och skall göra dem till ett föremål för häpnad och begabberi, och låta deras land bliva ödemarker för evärdlig tid. Och jag skall i dem göra slut fröjderop och glädjerop, rop för brudgum och rop för brud, buller av kvarn och ljus från lampa.

Efter denna hemsökelse talade HERREN till Mose och till Eleasar, prästen Arons son, och sade: »Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, dem som äro tjugu år gamla eller därutöver, efter deras familjer, alla stridbara män i IsraelOch Mose och prästen Eleasar talade till dem Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade: »De som äro tjugu år gamla eller därutöver skola räknas hade ju HERREN bjudit Mose och Israels barn, dem som hade dragit ut ur Egyptens land.

Och Meraris barn fingo till åliggande att hava vården om bräderna till tabernaklet, om dess tvärstänger, stolpar och fotstycken och om alla dess tillbehör och om allt arbete därvid, ock om stolparna till förgården runt omkring med deras fotstycken, deras pluggar och streck.