Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Med honom sända vi ock här en broder som i alla våra församlingar prisas för sitt nit om evangelium; dessutom har han ock av församlingarna blivit utvald att vara vår följeslagare, när vi skola begiva oss åstad med den kärleksgåva som nu genom vår försorg kommer till stånd, Herren till ära och såsom ett vittnesbörd om vår goda vilja.

de dricka, att de ragla och mista sansen, när det svärd kommer, som jag skall sända ibland demOch jag tog kalken ur HERRENS hand och gav alla de folk att dricka, till vilka HERREN sände mig, nämligen Jerusalem med Juda städer och med dess konungar och furstar, för att göra dem till en ödemark, och till ett föremål för häpnad och begabberi, och till ett exempel som man nämner, när man förbannar, såsom ock nu har skett; vidare Farao, konungen i Egypten, med hans tjänare, hans furstar och allt hans folk, ock allt Erebs folk med alla konungar i Us' land och alla konungar i filistéernas land, både Askelon och Gasa och Ekron och kvarlevan i Asdod; vidare Edom, Moab och Ammons barn; vidare alla konungar i Tyrus, alla konungar i Sidon och konungarna i kustländerna andra sidan havet; vidare Dedan, Tema, Bus och alla dem som hava kantklippt hår; vidare alla konungar i Arabien och alla konungar över Erebs folk, som bo i öknen, ock alla konungar i Simri, alla konungar i Elam och alla konungar i Medien, slutligen alla konungar i nordlandet både dem som bo nära och dem som bo fjärran, den ene såväl som den andre och alla övriga riken i världen, utöver jordens yta.

Sedan Gud fordom många gånger och många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.

Men hvad som framför allt tog hennes kärlek i anspråk var hemmet, där efter hand sex raska söner uppväxte, och ej blott kärleken, hvaraf hon hade rikligare att ge, utan ock krafterna, som aldrig tycktes henne förslå för arbetet, som "alltid ökade sig mera än hon hann undan".

säger HERREN: Eftersom Juda har trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut: eftersom de hava förkastat HERRENS lag och icke hållit hans stadgar, utan låtit förleda sig av sina lögngudar, dem som ock deras fäder vandrade efter. Därför skall jag sända en eld mot Juda, och den skall förtära Jerusalems palatser.

Han sprang själf först ett par gånger öfver isen och hånade Johan, som var en rädd stackare, att han inte tordes. Isen hade knakat duktigt vid kamratens försök, hvarför Johan tvekade till en början. Moderns ord ljödo ock för hans öron och samvete, men till sist skulle han ändå visa, att han inte var rädd, tog en väldig sats och slog kana tvärs öfver ån.

Dock förhäfver sig här mången Öfver hvad ett lån blott är; Arm för Gud, i synder fången, Han af mänskor pris begär, Vill berömd och firad vandra, Fast allt sitt han fått som andra. Tänkte den, som Gud har gifvit Här af håfvor större mått, Att hans skuld ock större blifvit, Att han större ansvar fått, Långt ifrån att sig förhäfva, Skulle han i hjärtat bäfva.

Samlen eder icke skatter jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla, utan samlen eder skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla. Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus.

Bjud henne att såsom döttrarna av de väldigaste folk fara ned i jordens djup, till dem som redan hava farit ned i graven. Finnes någon ringa att du är förmer än hon? Nej, far du ned och låt dig bäddas bland de oomskurna. Bland män som äro slagna med svärd skola ock dina falla. Svärdet är redo; släpen bort henne med hela hennes larmande hop.

De utmärkande egenskaperna hos dessa 144,000, utom att de voro präglade med Guds namn sina pannor och läraktiga, voro: ett obesmittadt lif, v. 4, vidare en bestämd föresats, som de ock hållit, att "följa lammet, hvarhelst det går." Lammet går nämligen icke endast de friska ängarna och till de klara vattenkällorna, utan till dem, som klippa det, och till sist till slagtbänken.

Dagens Ord

hertigs

Andra Tittar