Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Men det övriga folket överlämnade han åt sin broder Absai, och dessa fingo ställa upp sig mot Ammons barn. Och han sade: »Om araméerna bliva mig övermäktiga, skall du komma mig till hjälp; och om Ammons barn bliva dig övermäktiga, vill jag hjälpa dig. Var nu vid gott mod; ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan HERREN göra vad honom täckes.

Och han sade: »Om araméerna bliva mig övermäktiga, skall du komma mig till hjälp; och om Ammons barn bliva dig övermäktiga, vill jag tåga till din hjälp. Var nu vid gott mod; ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan HERREN göra vad honom täckesDärefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot araméerna och de flydde för honom.

nu alla stridbara män i folket hade dött ut, talade HERREN till mig och sade: »Du drager nu över Moabs gräns, genom Ar, och skall komma i närheten av Ammons barn; men du icke angripa dessa, ej heller inlåta dig i strid med dem, ty av Ammons barns land skall jag icke giva dig något till besittning, eftersom jag redan har givit det åt Lots barn till besittning.

Och han hade med sig kärl av silver, av guld och av koppar. Också dessa helgade konung David åt HERREN, likasom han hade gjort med det silver och guld han hade tagit från alla de folk som han hade underlagt sig: från araméerna, moabiterna, Ammons barn, filistéerna och amalekiterna, ock med det byte han hade tagit från Hadadeser, Rehobs son, konungen i Soba.

Därefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot araméerna, och de flydde för honom. Men när Ammons barn sågo att araméerna flydde, flydde också de för hans broder Absai och begåvo sig in i staden. begav sig Joab till Jerusalem.

Ja, redan nu du utskifta detta land till arvedel åt de nio stammarna och åt ena hälften av Manasse stamJämte Manasse hade ock rubeniterna och gaditerna fått sin arvedel, den som Mose gav dem andra sidan Jordan, östra sidan, just såsom HERRENS tjänare Mose gav den åt dem: landet från Aroer, vid bäcken Arnons strand, och från staden i dalens mitt, ock hela Medebaslätten ända till Dibon, jämte alla övriga städer som hade tillhört Sihon, amoréernas konung, vilken regerade i Hesbon, ända till Ammons barns område, vidare Gilead och gesuréernas och maakatéernas område och hela Hermons bergsbygd och hela Basan ända till Salka, hela Ogs rike i Basan, hans som regerade i Astarot och Edrei, och som levde kvar såsom en av de sista rafaéerna, sedan Mose hade slagit och fördrivit dem.

sände HERREN över honom kaldéernas; araméernas, moabiternas och Ammons barns härskaror; han sände dem över Juda för att förgöra det i enlighet med det ord som HERREN hade talat genom sina tjänare profeterna.

De lejde sig trettiotvå tusen vagnar, ävensom hjälp av konungen i Maaka med hans folk; dessa kommo och lägrade sig framför Medeba. Ammons barn församlade sig ock från sina städer och kommo för att strida. När David hörde detta, sände han åstad Joab med hela hären, de tappraste krigarna.

Därtill gingo Ammons barn över Jordan och gåvo sig i strid också med Juda, Benjamin och Efraims hus, att Israel kom i stor nöd. ropade Israels barn till HERREN och sade: »Vi hava syndat mot dig, ty vi hava övergivit vår Gud och tjänat BaalernaMen HERREN sade till Israels barn: »Har jag icke frälst eder från egyptierna, amoréerna, Ammons barn och filistéerna?

Nej, den som vill berömma sig, han berömme sig därav att han har förstånd till att känna mig: att jag är HERREN, som gör nåd, rätt och rättfärdighet jorden. Ty till sådana har jag behag, säger HERREN. Se, dagar skola komma, säger HERREN, jag skall hemsöka alla omskurna som dock äro oomskurna: Egypten, Juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar