Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Haven icke edert sinne vänt till vad högt är, utan hållen eder till det som är ringa. Hållen icke eder själva för kloka. Vedergällen ingen med ont för ont. Vinnläggen eder om vad gott är inför var man. Hållen frid med alla människor, om möjligt är, och mycket som eder beror.

sade HERREN: »Ställen eder vid vägarna och sen till, och frågen efter forntidens stigar, frågen vilken väg som är den goda vägen, och vandren den, skolen I finna ro för edra själarMen de svarade: »Vi vilja icke vandra denOch när jag satte väktare över eder och sade: »Akten basunens ljud», svarade de: »Vi vilja icke akta därpå

Den rättfärdige förgås, och ingen finnes, som tänker därpå; fromma människor ryckas bort, utan att någon lägger märke därtill. Ja, genom ondskans makt ryckes den rättfärdige bort och går in i friden; de som hava vandrat sin väg rätt fram ro i sina vilorum. Men träden fram hit, I söner av teckentyderskor, I barn av äktenskapsbrytare och skökor. Över vem gören I eder lustiga?

Han utför ju Herrens verk, han såväl som jag; därför ingen förakta honom. Hjälpen honom sedan till vägs i frid, att han kommer åter till mig; ty jag väntar honom med bröderna. Vad angår brodern Apollos, har jag ivrigt uppmanat honom att med de andra bröderna begiva sig till eder. Han var dock alls icke hågad att komma just nu; men när det bliver honom lägligt, skall han komma.

HERREN, eder Gud, skolen I efterfölja, honom skolen I frukta, hans bud skolen I hålla, hans röst skolen I höra, honom skolen I tjäna, och till honom skolen I hålla eder.

Men han var ju blott en liten ofärdig gosse, och hvad kunde väl en sådan göra. "Gode Herre Jesus, visa mig något sätt", bad han. Och frälsaren hörde hans bön enligt sitt löfte: "Hvad I bedjen fadern i mitt namn, det skall jag gifva eder". Utom sin lifliga önskan att veta hvad sätt han skulle kunna tjäna frälsaren hade Josef ännu en bön, som han oaflåtligen bad att uppfylld.

Ty för dem ville Gud kungöra huru rik härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är »Kristus i eder, vårt härlighetshopp». Och honom förkunna vi för vår del, i det vi förmana var människa och undervisa var människa med all vishet, för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i Kristus.

Och till vem skall han draga bort ifrån ossOch de skickade sändebud till dem som bodde i Kirjat-Jearim och läto säga: »Filistéerna hava sänt tillbaka HERRENS ark; kommen hitned och hämten den upp till eder. kommo Kirjat-Jearims män och hämtade HERRENS ark ditupp och förde den in i Abinadabs hus höjden. Och hans son Eleasar helgade de till att hava vården om HERRENS ark.

Ty säger HERREN: Först när sjuttio år hava gått till ända i Babel, skall jag se till eder och uppfylla eder mitt löftesord att föra eder tillbaka till denna plats. Jag vet väl vilka tankar jag har för eder, säger HERREN, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva eder en framtid och ett hopp. Och I skolen åkalla mig och åstad och bedja till mig, och jag vill höra eder.

Låten edert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren är nära! Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse. skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.