Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


I Jerusalem bodde en del av Juda barn, av Benjamins barn och av Efraims och Manasse barn, nämligen: Utai, son till Ammihud, son till Omri, son till Imri, son till Bani, av Peres', Judas sons, barn; av siloniterna Asaja, den förstfödde, och hans söner; av Seras barn Jeguel och deras broder, sex hundra nittio; av Benjamins barn Sallu, son till Mesullam, son till Hodauja, son till Hassenua, vidare Jibneja, Jerohams son, och Ela, son till Ussi, son till Mikri, och Mesullam, son till Sefatja, son till Reguel, son till Jibneja, ock deras bröder, efter deras ättföljd, nio hundra femtiosex.

De ogudaktiga skola kanske söka förklara, att dessa straffdomar härröra sig från naturliga orsaker och icke äro vrede från Gud, men icke skola Guds barn för att kunna bevisa, att Herren icke kan komma när som helst använda sådana skäl. Men mera om detta framdeles.

"Ja den som har tid att läsa", sade Amelie, "det bär sig ej när man har hushåll och barn". "Amelie, hur många aftnar var du hemma förra veckan, utan sällskap?" "Helene, är det din mening att vara elak? , man är väl ingen slafvinna heller.

Efter HERREN skola de draga åstad, och han skall ryta såsom ett lejon; ja, han skall upphäva ett rytande, och hans barn skola med bävan samlas västerifrån; såsom fåglar skola de med bävan komma från Egypten och såsom duvor från Assurs land. Och sedan skall jag låta dem bo kvar i sina hus, säger HERREN.

Är det därföre, att jorden är mörk och lifvet här ett intet? Nej, nej, därför väntar jag en himmelsk värld, ett högre lif, att denna jord är skön, detta lif, oaktadt sina sorger, heligt och ljuft. Jag slutar nu: Hvad skall jag hoppas för mitt barn? Har ni ett råd att ge, dröj ej. Hösten kommer, och frukterna mogna, har jag sett i förbigående.

t.ex. ett barn, huru idealiskt det än vara, icke får evigt förblifva barn, utan kan och måste lossa sig ur barndomens bestämningar och bli yngling, månne icke dessa bestämningar, som för utvecklingen af ett mera förklaradt lif måste falla, äro brister, äro något villkorligt, manerartadt, som vålla, att äfven det idealiska barnet kan göra en parodi möjlig?

Hans högra öga hade fallit samman och hans vänstra hade blivit underligt klart och stort. Jag böjde mig över honom, tog hans lilla oskyldiga hand och förde den till mina läppar. »Du älskade barn», tänkte jag. »Varken du eller jag kan hjälpa den andreVi hade flyttat lille Svens bädd till verandarummet, för att han genom de öppna dörrarna skulle höra fåglarna sjunga och vinden susa.

Molnstoden upphörde icke om dagen att framför folket, ej heller eldstoden om natten. Och HERREN talade till Mose och sade: »Säg till Israels barn att de skola vända om och lägra sig framför Pi-Hahirot, mellan Migdol och havet; mitt framför Baal-Sefon skolen I lägra eder vid havet. Men Farao skall tänka att Israels barn hava farit vilse i landet och blivit instängda i öknen.

Här ingår han i umgänge med underklassen. Kamraterna voro sämre klädda, voro såriga om näsan, hade fula drag och luktade illa. Hans egna skinnbyxor och smorläderstöflar gjorde ingen dålig effekt här. Han kände det lugnare i denna omgifning, som anstod honom; blef mera förtrolig med dessa barn än med de högfärdiga i Klara.

Men den goda gamla kvinnan är envis: Det här skall göra dig gott att offra din jordiska kärlek för kärleken till Gud och den ömhet du hyser för ditt barn. Tro mig, denna kärlek utan törnen skall ge dig hjärtefrid och sinnesro, och under jungfruns hägn skall du sova lugnt om natten.

Dagens Ord

hertigs

Andra Tittar