Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Denna suck, en suck ur kristendomens innersta hjärta, lifvet i legenderna, lifvet i tron underverken, äfvensom i eremitens och martyrens handling, är lifvet i tragedien Macbeth; och om detta icke kan nekas, hafva vi funnit ett svar vår fråga: Ar Macbeth en kristlig tragedi?

Den intensivare samfärdseln mellan stad och land har fört ungdomen nära en ny syn lifvet: »stadskulturen» har börjat tränga ut landet.

Friska strömmar brusade i det politiska lifvet, der nu representationsförslaget förbereddes.

Ännu en viktig sak: hans finanser äro alltid i godt skick, han lefver strängt sina inkomster och sist, men icke minst, han har visat, att han finner glädje i sitt arbete. Dessutom har han vanligen en kraftig garanti för framtida flit och gagnande ärelystnad han är icke belastad med rikedom. Det är nödvändigt, att han själf banar sig väg i lifvet. Han är icke millionär, han bara ämnar bli det.

Men han tyckte det var fräckt af chefen att lägga sig i sådana detaljer och han hade tyckt sig märka en viss ovilja från förmannen, som sedan följde honom. Denne kallades magister, emedan han skref i tidningarne, men han var icke student en gång. Der ha vi't! tänkte han; han vill stuka mig. Och nu bevakade han hans rörelser. Antipatien räckte för lifvet å ömse sidor.

Hon släppte varligt Maglena ner ur knäet. Den andra "roliga" frun, Rofvornas mamma, som hade glada blå ögon, räckte handen ut mot Maglena. Hon höll armen om lifvet henne medan hon talade om att Sylvias mamma nu, i samråd med dem hennes man och henne själf beslutat att låta lilla Maglena följa dem till Stockholm som deras eget barn!

En stor tänkare har sagt, att den högsta belöning kunna erhålla här i lifvet är förvärfvandet af tillfredsställelse. Jag har förvärfvat en stor tillfredsställelse en af de största jag någonsin haft. Jag har haft glädjen att kunna hjälpa mina medarbetare att hjälpa sig själfva.

Se blott huru nöjd den är med lifvet, spinner med ögonen slutna utan bekymmer och sorger och saknar ingenting i världen, länge den får mat och har det varmt. Den har fullständig sinnesfrid! Jag blef litet förargad. En katt är en katt och en människa en människa. Hon steg upp och kom till mig. Blef du stött? En förförisk blick mötte mina ögon och fick mig genast god igen.

Jag släpar, som ni ser, ännu min usla varelse i värk och vedermöda och utan glädje af lifvet. Men hvarföre skulle ock just jag bordt resa till Amerika?

Åt besökare från Helsingfors plägade han säga: "Ni kommer hit från hufvudstaden, som ena kaxar, med Senaten till frack och Universitetet till byxor, men jag skall säga er att här bakom bergen finnas också människor". Bland dem fann Runeberg sin andre "läromästare i lifvet", tullförvaltar Dreilick, hvars finkänsliga, anspråkslösa och pliktfasta personlighet i hög grad vunnit hans vänskap.