Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Han visste icke vart han skulle , men han måste röra sig en smula. Han var rädd att han kunde somna, om han satt kvar längre. Var skulle han kunna träffa Märta? Det hade han ingen aning om. Han drev långsamt omkring de skuggiga gångarna i parkens norra del.

Drottninggatan myllrade av människor. Ja, det var ju sant: det led mot jul. Om ett par dagar var det jul. Gasen var tänd i alla butiker, och det hade den varit hela dagen. Fönsterna kastade gula fläckar av ljus ut över snön och över trottoarernas våta asfalt.

Han hade icke heller mycket allvar med sitt sökande efter Guds rike, att han därför ville försaka allt hvad han ägde. Herren gaf honom dock ett ljufligt löfte, som visade en evighetsvinst såsom frukt af denna försakelse. Han sade: Du skall en skatt i himmelen.

nedre botten fanns det butiker med jättestora fönster. Och under takstolarna fanns det en torkvind större än faster Mimmis. Mot tre riksdaler i veckan upplät han denna vind åt brödraförsamlingen, som icke längre rymdes i skomakarverkstaden. Själv hade J. A. Broms sällan tid att åhöra Hagelins tämligen långdragna predikningar. Men han sände sin hustru, sin dotter och sina gesäller upp vinden.

Kanhända skola de bönfalla inför HERREN och vända om, var och en från sin onda väg. Ty stor är den vrede och förtörnelse som HERREN har uttalat över detta folkOch Baruk, Nerias son, gjorde alldeles såsom profeten Jeremia hade bjudit honom: i HERRENS hus läste han ur boken upp HERRENS ord.

Hesbon var nämligen Sihons, amoréernas konungs, stad, ty denne hade fört krig med den förre konungen i Moab och tagit ifrån honom hela hans land ända till Arnon. Därför säga skalderna: »Kommen till Hesbon! Byggas och befästas skall Sihons stad. Ty eld gick ut från Hesbon, en låga från Sihons stad; den förtärde Ar i Moab, dem som bodde Arnons höjder. Ve dig, Moab! Förlorat är du, Kemos' folk!

Hörde han, såg han hvad som skedde här nere, ransakade han hjärtats djupaste gömslen? Om han gjorde det, hvarför var han kall, likgiltig? Antti ! Det trängde sig fram mellan mina sammanbitna tänder som en kväfd, dof flämtning, hvilken rymde både raseri och klagan, hot, anklagelse och bön. De hörde ingenting, de samtalade blott vidare. Hvad hade de mycket att tala om?

Och säjer du ett ord till krossar jag skallen dej, förbaskade kamorristaKonduktören gick omedelbart vidare, och Petrus stod som segrare kvar slagfältet. Han trodde att det var hans manliga uppträdande som satt skräck i konduktören, och kanske hade han rätt. En del av hans samtida anse det emellertid vara mera sannolikt att konduktören tagit honom för en kamorrist.

Han hade sitt sextonde år ej nått, bår ren lagd. Långt var det lif dock, han lefva fått, Om lif är bragd. Ack, mången grånat i ärans glans, Som fäst med glädje sin strålande krans den femtonåriges hjässa, Om i byte han vunnit hans.

Louis' och Edmées umgänge hade alltid varit

Dagens Ord

medsols

Andra Tittar