Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ninevitiska män skola vid domen träda fram tillsammans med detta släkte och bliva det till dom. Ty de gjorde bättring vid Jonas' predikan; och se, här är vad som är mer än Jonas. Ingen tänder ett ljus och sätter det en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det ljusstaken, för att de som komma in skola se skenet. Ditt öga är kroppens lykta.

Ingemund skymtade ett ögonblick det frustande, svarta huvudet mot stjärnorna och lyckades att fast i tygeln. Vad vilja ni mig? frågade en klangfull kvinnoröst. Äro ni också Inges karlar? Inges karlar? Är han nära? sade Ingemund. Nej, ännu äro vi inte hans män, men vill Gud, skola vi snart bli det. Varför brått, valkyria? Därom behöver jag inte lämna dig några upplysningar.

Men några av dem skall jag låta bliva kvar efter svärd, hungersnöd och pest, för att de bland de folk till vilka de komma skola kunna förtälja om alla sina styggelser; och de skola förnimma att jag är HERREN. Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, ät nu ditt bröd med bävan, och drick ditt vatten darrande och med oro.

Och folkskarorna hörde honom gärna. Och han undervisade dem och sade till dem: »Tagen eder till vara för de skriftlärde, som gärna omkring i fotsida kläder och gärna vilja bliva hälsade torgen och gärna sitta främst i synagogorna och de främsta platserna vid gästabuden detta under det att de utsuga änkors hus, medan de för syns skull hålla långa böner. De skola en dess hårdare dom

Men de båda andra avdelningarna av eder, nämligen alla som hava att avgå från vakthållningen sabbaten, de skola hålla vakt i HERRENS hus hos konungen. I skolen ställa eder runt omkring; konungen, var och en med sina vapen i handen; och om någon vill tränga sig inom leden, skall han dödas. Och I skolen följa konungen, vare sig han går ut eller in.

Hvarje dag förer oss närmare grafven; och vi skola tänka att en gång stå till svars för, huru vi användt vår tid. Vi skola derföre ifrån ungdomen vänja oss att rätt värdera och använda den dyrbara tiden, och hvarje dag söka inhemta nya kunskaper och för öfrigt använda den ett sätt, som Gud och vårt samvete bjuda. Ty en illa använd dag är för alltid förlorad.

Såsom en moder tröstar sin son, skall jag trösta eder; ja, i Jerusalem skolen I tröst. Och edra hjärtan skola glädja sig, när I fån se detta, och benen i edra kroppar skola hava livskraft såsom spirande gräs; och man skall förnimma, att HERRENS hand är med hans tjänare och att ogunst kommer över hans fiender.

Och i rättssaker skola de uppträda såsom domare och skola avdöma dem efter mina rätter. Och mina lagar och stadgar skola de iakttaga vid alla mina högtider, och mina sabbater skola de hålla heliga.

Och de skola taga bort askan från altaret och breda över det ett purpurrött kläde och lägga därpå alla tillbehör som begagnas under tjänstgöringen därvid, fyrfaten, gafflarna, skovlarna och skålarna, korteligen, altarets alla tillbehör; och däröver skola de breda ett överdrag av tahasskinn och sätta in stängerna.

Och du skall taga handfyllningsväduren och koka hans kött en helig plats. Och vädurens kött jämte brödet: som är i korgen skola Aron och hans söner äta vid ingången till uppenbarelsetältet; de skola äta detta, det som har använts till att bringa försoning vid deras handfyllning och helgande, men ingen främmande får ta därav, ty det är heligt.