Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


I detta ögonblick förnam en sjöman, som höll vakt det närmast liggande fartyget, ljudet av en tung kropp, som föll i vattnet. Skymningen hindrade honom se vad det var, och när han icke hörde något rop om hjälp, ägnade han icke vidare uppmärksamhet däråt, utan överlämnade sig åt sina tankar den förestående resan och hemmet, som han ägde fjärran kust. Likhuset.

Och efter sin fader Davids anordning fastställde han de avdelningar i vilka prästerna skulle tjänstgöra, ävensom leviternas åligganden, att de skulle utföra lovsången och betjäna prästerna var dag de för den dagen bestämda åliggandena ock huru dörrvaktarna, efter sina avdelningar, skulle hålla vakt vid de särskilda portarna; ty hade gudsmannen David bjudit.

Sitt bästa hopp Uppå din sömn han bygger; Håll vård och vakt! Med Herrans makt Är du som vaken trygger. Ja, Gud, vår starkhet, blif oss när I dessa strider svåra! De äro dina, du lär, sant de äro våra; Beskärma du Ditt folk ännu Mot ondskans våld och makter, Och sist till lön Med seger krön Själf dina trogna vakter! N:o 237. Ljusets seger.

Jag vet att du tänker dig till Ulv Ulvsson brudköp. Slutar det besöket illa, blir det osämja mellan dig och den ädle, liksom det alltid varit det mellan mig och honom. Han och jag växa inte samma rot. Men skall jag hjälpa dig och taga från honom allt, vad han för vägarna. Han är fattig bredvid dig och har ont om folk, men behöver du en dag hjälp, kan jag komma vakt till din gård.

Han ansåg henne för en vanlig liten landsortsfröken, hon deremot honom för en förskräcklig don Juan, mot hvilken hon hade att vara sin vakt. Att han kunde bli i egentlig mening farlig för henne sjelf trodde hon dock aldrig ett ögonblick; dertill kände hon alltför väl sin styrka sin lidelsefrihet.

»Jag gick naturligtvis in det kunde du nog förstå att jag skulle göra... Jo, det är ett vackert litet ungkarlsbo, vackert nog att fånga den som inte är sin vakt.» »Fånga? Hvad talar du om?» » Mycket vackert», fortfor han liksom för att förlänga njutningen af sina elakheter genom att minutera ut dem i små portioner som möjligt »det innersta i synnerhet är ett mästerstycke.

Sedan sutto de där och höllo vakt om honom. Och över hans huvud hade man satt upp en överskrift, som angav vad han var anklagad för, och den lydde : »Denne är Jesus, judarnas konungMed honom korsfästes ock två rövare, den ene högra sidan och den andre vänstra.

Se till att jag får referatet bara. Sättet är mig likgiltigt.’ Jag gick ut ganska fundersam och drev omkring gatorna. Jag begrep fullkomligt vad referatet betydde, och att varenda redaktion i staden var villig att sälja sin själ för att det. Men jag förstod också, att smultronfolket inte ämnade släppa ut ett ord och voro sin vakt.

Min bön gälle inför dig såsom ett rökoffer, mina händers upplyftande såsom ett aftonoffer. Sätt, o HERRE, en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr. Låt icke mitt hjärta vika av till något ont, till att öva ogudaktighetens gärningar tillsammans med män som göra vad orätt är; av deras läckerheter vill jag icke äta.

Men de båda andra avdelningarna av eder, nämligen alla som hava att avgå från vakthållningen sabbaten, de skola hålla vakt i HERRENS hus hos konungen. I skolen ställa eder runt omkring; konungen, var och en med sina vapen i handen; och om någon vill tränga sig inom leden, skall han dödas. Och I skolen följa konungen, vare sig han går ut eller in.

Andra Tittar