Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Nadja krökte föraktligt läppen; den lilla bleka och tunna kommerserådinnan, hvars vacklande hälsa icke tillät henne att sjelf sköta om och amma sitt barn och som af läkarne var förbjuden att vaka eller eljes anstränga sig, ingaf henne ingen respekt.

Härvid kände hon åter sitt hufvud blifva virrigt, och det var som om en osynlig makt ville drifva henne att störta sig barnen för att göra ett slut lifvet för dem, åt hvilka hon sjelf hade gifvit det. Men när hon lyfte upp hufvudet och genom hårtestarne kastade en mörk blick mannen, måste hon afstå från sin föresats, hon såg hans allvarliga och forskande ögon.

Hvarför kunde hon inte trampa det ned inom sig sjelf när det utom henne icke fans någon motsvarighet. Hon kunde icke hålla sig stilla. Af och an gick hon mattan, rastlöst och oroligt. Hon tänkte trappuppgången, rummet. Hon hade vandrat uppför samma trappor, lagt sin hand samma dörrlås, hängt sin kappa samma knagg. Det kom öfver henne en obeskriflig vämjelse.

Visserligen kan man skrifva bättre än man handlar. Men är det antagligt, att skalden vågat i en offentlig grafskrift gifva sig sjelf en sådan dementi? Ingen af de anekdoter, hvarmed man efteråt utstyrt honom, talar om Bacchus, och senare omdömen komma från ett fiendtligt och misstänkt håll.

»Sjung sjunghviskade vår älskvärda norska turist till Ambrosius, som om hon hoppats att hans toner skulle kunna utvidga herberget. Kanske hyste han sjelf samma föreställning; ty han hof upp sin röst och sjöng ett par sånger, hvilka visserligen utvidgade värdinnans hjerta, att tårar perlade i hennes ögon, men huset blef ej större för det.

Vet du hvad, Liisa, jag har känt dig förut, stackars flicka; du är icke skuld till att du är som du är. Du tror sjelf, att du är förhärdad, att man icke kan finna en god tanke hos dig, men illa är det icke. Du bör ej följa med de der karlarne, du är för god att föra det lif du för!

Vi äro alla tragiska, för vi ska' alla Han hade hetsat upp sig sjelf medan han talade och orden följde till sist efter hvarandra i feberaktig hast. När han framslungat sin sista paradox kunde modern höra tonfallet hur han riktigt njöt af att ha funnit något som han trodde att hon skulle finna mycket barockt.

skrifbordet stod porträttet af en känd skådespelare i kostym; och i kanten hade han sjelf skrifvit: Till fröken A. H ., jemte sitt namn. Der fans också, ett kvinnoporträtt: ett vackert hufvud med ett strängt och energiskt ansigte infattadt i ramen af en spansk mantilla, som från håret böljade ner öfver hennes barm; dess inskription intresserade honom mest af alla.

"Det är detsamma," sade hon för sig sjelf, "och det är äfven bättre ." Hennes samvete var utomordentligt lugnt och hon kom till det fasta beslut, att hon ej skulle köpa sig nya toiletter, såsom hon hade tänkt, och ej heller i sällskap. De följande dagarna tänkte hon endast detta. Men hvarje gång det ringde tamburklockan, ryckte hon till och trodde, att det var Nymark, som kom.

Derför har jag lättare att förstå henne. Du bedömer henne som var hon en fallfärdig karaktär, liksom du sjelf; men hon är endast ett skröpligt litet femininum. Och denna skröpliga lilla tingest hade fattat ett rörande förtroende till dig; hon tyckte att hon kunde säga dig allt du skulle alltid förstå henne.

Dagens Ord

blårutig

Andra Tittar