Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Det tyckes inte , efter han hålls i tömmen, fastän han är femtio år, och styres af en gammal gubbe, grå och orkeslös som en ofruktbar stör. Ella tog sig om hufvudet. Han hade glömt sin far och qvällens uppträde. Han tycktes obehagligt träffad af påminnelsen. Far tycker inte om dig, Hedda, sade han slutligen.

Ett sådant förhållande ger stöd åt hela hennes lif, det är källan, ur hvilken sedan flödar en mera omfattande kärlek, till folket, till fosterlandet. Men därpå kan ni, fröken Verther, ej sätta värde. Agnes smålog, rökte och såg upp mot himmeln. Antti väntade svar. Eller huru? Kanske känner ni ändå en viss saknad efter hemlandet? Nej, nej. Hon skrattade och skakade hufvudet.

Leistén skakade åter hufvudet. "Jag är rädd för den der demokratin. Den är en urartad humanitets bångstyriga barn ett barn, som i sin öfverdådighet förstör och krossar allt, som kommer i dess väg, och hvars värde det inte förstår att uppskatta." "Du börjar bli sentimental," sade John med ett spefullt leende. "Skratta inte.

Hon öppnade dörren och vädrade, satte eld en enegren »för att frisk luft» som det heter, när någon dött, torkade opp fläckarna golfvet efter drickat, slängde de kolnade pappersbitarna i kakelugnen, låste in skrinet i den stora byrån och sprang sedan ut vången och viftade mot pigorna. När de kommo hem, låg hon med hufvudet i händerna stenbordet och snyftade högljudt.

Fru Ahlholm satt i soffan, vid och bred i full paryr: hufvudet en hvit mössa, från hvilken breda sidenband hängde ned axlarna, i öronen guldringar med långa hängen, hvilka prydligt svängde och dinglade halsen hvar gång hon vände hufvudet.

Och hvad säger Carl? Den Carl, den Carl, ack! hur kan han? Han har icke ens brytt sig om att höra efter hvad som felats mig. Han har nästan glömt, att jag fins till. Han tycker för resten liksom jag sjelf att vi inte passa för hvarann. Han ser mig icke mer, om han också har mig framför sig. Och det är knappt fjorton månader sedan vi vigdes, lyckliga och sälla. Atte skakade hufvudet.

Om en stund tog hon sig åter om hufvudet ... det svindlade för ögonen, hon måste ännu en gång stanna. vackert det var denna plats i mossan under en lång, smärtstammig hängbjörk; linnéan blommade tufvorna, och nere mellan de mossiga stenarne rann en liten källa, grund men sval och frisk. Här sysslade hon bland tufvorna. Det gick en timme, kanske två.

Prästen Ante läste med ett högtidligt tonfall en psalm ur en gammal sångbok, som mor haft: Ante hade höjt hufvudet. Eftermiddagssolen, som sköt strålar rätt ned mellan trädstammarna lade ett skimmer af ljus om hans brunhyllta, kantiga lilla ansikte med de djupa, allvarsamma ögonen och mörkskiftande håret.

"Usch, stanna du också här. Jag törs inte vara allena med henne." Men Alma lugnade sig redan. Medicinen gjorde sin verkan. Hon låg stilla, med hufvudet orörligt den hvita dynan. Kinderna voro bleka och blicken matt. Mina och Maja Lisa väntade, till dess hennes ögon skulle sluta sig. Men de gjorde det ej. De stirrade blott vidöppna åt ett och samma håll.

Efter en stund likasom ryckte han sig lös från någonting. Han lyfte upp hufvudet och rätade ut axlarna. "Huru som helst, men Nymark skall inte kunna säga, att jag är misstänksam. Ty det vore en skam både för Alma och mig." Ett par dagar var Alma vid vresigt lynne. Hon talade nästan alls inte och drog inte sin mun till det minsta småleende, när John försökte skämta.

Dagens Ord

isbelagda

Andra Tittar