Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Fartyget hade redan blifvit ombonadt för att möta öfvervintringen, och under första hälften af Oktober hade ispressningarna åter gjort sig påminta, men sedan Tegetthoff låg orörligt fast vid landisen, förekommo de icke mera under vinterns lopp. Den 22 Oktober gick solen ner för att icke åter visa sig öfver horisonten förr än efter 125 dygns förlopp.

»Hvad vill min unge bror göra utaf de fångar, som han kallar oförbätterlige eller obotligefrågade assessorn med en skärpa i tonen, som han redan de första åren af sitt äktenskap funnit för godt att lägga bort för husfredens skull, men som någon gång här dök upp igen, när han talade med främmande.

I stora trappan hörde han redan två pianon och minst tre fioler, och uppkommen i stora salen, där orgeln stod bredvid en flygel, var provet i gång.

Han försökte fåfängt att skydda sina kläder, de voro redan förlorade. Stöflarne höllo ej mer emot, han blef våt om fötter och ben, men det hjelpte icke. Hon drog honom framåt, tryckte hans hand, elektriserade honom med sitt skratt, magnetiserade honom med sin ystra glädtighet, sitt joller och prat. Hör du, flicka, hvart drar du mig? Till stranden.

när ingen blir henne varse, ger hon den bästa fröjden. Tyst, tyst, din lock blandas redan med silfverhår, göm dig, försvinn, att ingen behöfver se dig. God natt, god natt, jag vill sofva. Hvarför har äfven den gamla känslor, hvarför vill äfven hon lefva, hvarför vill hon titta utom sin dörr? Sof, sof, god natt, jag vill sofva. Tyst! Der inne ljuder gladt tal, der ljuder glädtigt skratt.

gick hon oftast hit ned till stranden, tog plats toften i den lilla båten och vaggade af och an. Det fanns ingen möjlighet till räddning för fadern, det fanns ingenting annat att önska i kärlekens och barmhärtighetens namn, än att det snart måtte bli slut. Medan hon tänkte , hade döden redan stigit öfver tröskeln. Elsa! ropades det uppe från backen. Elsa! Elsa! det lät som ett nödrop.

Redan den unge konung Salomo bad i forntiden, att Herren ville förläna honom icke rikedom och verldsliga egodelar, utan "ett förståndigt hjerta". Förstånd och snille äro i vår tid likaså nödvändiga som i Salomos dagar och äfven likaså sällsynta; de äro den största gåfva, den enskilde och genom honom hela hans folk kan erhålla.

Jag väntar i två månader, under loppet av vilka jag hopsmälter min tillvaro med denne främlings, att jag ånyo genomgår all den nöd en konstnär har att kämpa mot, länge han ännu ej slagit igenom, och jag glömmer att jag själv redan brutit min bana, att mitt namn har något att betyda till och med i »Tout-Paris» och i de dramatiska författarnes samfund i Paris, något som nu har förlorat allt värde för kemisten.

Här är vackert, vet ni. Kanske skall ni förstå huru människor, som lefva hela sitt lif här, kunna varmt fästa sig såväl vid hvarandra som vid naturen. Öfver hela sommaren stannar jag inte. Men kanske blir jag här några dagar. Det beror hurudan ciceron ni är. Skola vi redan i kväll företaga vår första utfärd? Hvart skulle det vara? Till Iloharju, tre verst härifrån. En härlig utsikt!

Han måste höra och se dem, se, och jämföra det redan rödkindade, frimodigt blickande lilla hittebarnet i nätta, rara kläder med den andra, den lilla bleknosen med lidande blick och tunna, utslitna paltor. Gerda visste väl hvarför hon ville ge mannen denna anblick. De båda makarna stodo slutna intill hvarandra och hörde barnens sång. "Du Artur.