Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Vänta, Bertha, Verna tog henne i armen, deruppe är ju ett loft, till hvilket dörren står glänt. Der sofva bestämt gårdens pigor .

Jag gick in i hennes idéer och sade, att hon nu snart hade slut allt arbete, att hon ju bara hade helt litet qvar till i morgon, bara hon nu skulle sofva litet först. "Ja, men vet Helena, jag har ofta, när jag lagt mig om qvällen, tyckt att allt skulle vara nära bortgjordt, men när jag vaknat om morgonen, hade åter rysligt mycket arbete vuxit upp under natten. Jag törs ej sofva".

Ibland var jag icke hemma en hel vecka åt gången och fick knappt tid att sofva, utom en liten blund och i en godsvagn. När jag nu ser tillbaka, förstår jag hvilka stackare till direktörer vi voro, men jag hade ett storartadt föredöme i Mr. Scott.

Sjuk har jag varit, att jag icke kunnat arbeta, endast sofva. Och icke en skymt har jag sett af det svarta odjuret. Nej, han lämnar mig nog vackert åt mitt öde. Och jag är kär som en galning! Hur skall jag bli det kvitt? Jag är fullkomligt lugn, medveten, nykter, men Ja, jag är icke mer än en människa. Om blott icke Tibble vore långt borta och dödande enformigt.

Och när hon tvingade sig att svälja, ville det komma tillbaka. I det samma började rummet gunga för hennes ögon och det lade sig som en skymning öfver dem. Det kom säkert af vakandet; hon måste hvila sig. Hon gick vacklande till de från sängen i en vrå hoplagda sängkläderna, hvilka hon sträckte ut sig, och bad barnen vara stilla, att hon skulle sofva litet.

Men Gud välsigne, när man inte får arbete, fast man skulle be sina knän. Inte har jag i förtid vandrat ut tiggeri; jag försökte hellre lida och blifva ett ställe, i vår ria der i skogen. Och jag lade mig och barnen alla qvällar att sofva med en ständig hunger. Men när döden redan var nära att komma, måste man slutligen lemna sitt bo. Barnet hennes arm blef oroligt.

Peltonen strök sitt mörka, lockiga hår ur pannan, log mildt mot lille Heikki, som satt i sanden och täljde en båt åt Clara, böjde sitt hufvud för att komma genom dörren, hvilken han öppnade helt sakta för att ej skrämma den nyfödde, som den tiden brukade sofva inne i rummet. Stugan var mörk och upptogs till ena hälften af den stora sotiga spiseln.

Jag bad henne därför stanna hos mig, till dess jag somnade. "Min kära flicka", sade hon, "jag skall lära dig bedja Herrens bön. När du kan den och beder den riktigt af hjärtat, skall du aldrig mera behöfva vara rädd, ty skall Gud vaka vid ditt läger och du kan sofva tryggt." Och gamla Anna knäppte sina händer och bad Fader vår med en innerlighet, som trängde rakt in i mitt hjärta.

Sofva kunde jag dock icke. Följande dag hade jag brådska med uppköp och packning. Sent kom jag hem, trött men i godt lynne. Vin och frukt fanns hemma. Jag ordnade mitt hår. Det slog mig, medan jag satt framför spegeln, huru olika min ögon blifvit mot förr; där var ett djup och en fuktig glans, som spelade och glittrade, och pupillerna vidgade sig och krympte samman som om de andats ljuset.

Sent omsider kom han en lördagskväll till Kuruman, det längtansfullt väntade målet för hans långa resa. En kristen betsjuankvinna tog vänligt emot honom, hon lät honom taga del i hennes aftonmåltid och sofva om natten i hennes hydda. Följande morgon hörde han missionshusets klocka ringa.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar