Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Lambertos och la Gorgonas upprörda känslor komma dem att glömma tidens flykt. Plötsligt skalla trumpeterna i fjärran. Den nya dagen har bräckt, Lamberto har således offrat sin fader! Han vandrar ut i rummet bredvid och dödar sig. Dock, i

I främsta rummet hade man att utvälja en passande bygnadsplats, och åtta man, väl beväpnade för att afvärja isbjörnarnes anfall, ginge åter ut för att uppsöka och hemföra den drifved, som påträffats redan förut. Enligt beräkning borde denna drifvedssamling vara tillräcklig icke allenast till bygnadsmaterial, utan äfven att elda med under den långa vintern.

De förnämsta trädestillationsprodukterna, kalciumacetat och träsprit, tillföras världsmarknaden för närvarande hufvudsakligen från Amerikas Förenta Stater samt från Österrike-Ungern. Det är i första rummet de amerikanska järnverk, hvilka för sin tillverkning använda träkol, som föra de största mängderna acetat och träsprit i marknaden.

Och han täckte de tjugu alnarna i det innersta av huset med bräder av cederträ, från golvet ända upp till bjälkarna; inrättade han rummet därinne åt sig till ett kor: det allraheligaste. Och fyrtio alnar mätte den del av huset, som utgjorde tempelsalen därframför.

Glädje möttes dock nu i det älskade hemmet ej mera, Tystnad och oro blott, ovanliga gäster om julen, Mötte hon där. Förgäfves i glans från glimmande kronor Strålade festliga ljus, förhöjande prakten i rummet; Skarpare blott sig röjde den mulnande sorgen där inne.

Mor i Sutre makade sig tätt intill lilla mamsellen och liksom förut gårdsplanen försjönk hon även nu i uppmärksamt betraktande. Snart svepte greven dem båda i hängande, blå, svagt vaggande slöjor. Rummet var, åtta brinnande ljus till trots, sänkt i halvmörker. Vad tänker mor ? frågade greven. Hon svarade: Jag tänker förr. Hon minner mig om Stava. Greven sände ett moln mot taket. !

Det yttre rummet var mycket stort, med tre fönster, och tämligen glest möblerat. skrivbordet låg alltid ett ark rent, vitt papper och en omsorgsfullt formerad blyertspenna. Hall låg soffan, färdigklädd. en stol vid huvudgärden stod en bricka med ett krus av Wynand Fockinks curaçao och två glas. Det var drucket ur båda. Det låg en svag lukt av mysk över rummet.

Hvilken anmärkning nog var ganska riktig om hon jämförde föräldrarnas storstadsvåning tio praktrum, som inneslöto taflor, mattor, kristaller och silfver tillika med svällande bäddar, finaste linne och sidentäcken, med rummet hon nu vistades uti. Mossan satt gulgrön mellan springorna i timmerväggarna. Bänkar och pallar voro visserligen blanka, men af nötning, samt grofva och omålade.

De voro vänner fadern och han, för första gången, och han älskade fadern nu, när han steg ner till honom. En natt väckes han i sömnen af faderns röst. Han spritter upp. Det är mörkt i rummet. I mörkret hör han rösten, som djup och darrande säger: vill gossarna komma in till mammas dödsbädd! Nu slog det ner som ett åskslag öfver honom.

Han dansade oskyldigt, men fick höra förfärliga saker om kamraterna, som han ej förstod förr än senare. De kunde nemligen dansa vals baklänges genom rummet ett okyskt sätt och talade vanvördigt om flickorna. Hans reflexionssjuka, hans eviga granskande af sina tankar hade tagit bort det omedelbara hos honom.

Dagens Ord

nidarfjället

Andra Tittar